نویسنده = شفیعی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر سیاست های پولی بر توزیع درآمد در ایران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 105-128

10.22055/jqe.2009.10701

عباس عصاری آرانی؛ لطفعلی عاقلی؛ سعید شفیعی