نویسنده = دلالی اصفهانی، رحیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بیماری هلندی در اقتصاد ایران: تاثیرگذاری رابطه ی مبادله بر ساختار سرمایه گذاری

دوره 6، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 147-172

10.22055/jqe.2009.10691

مصطفی کریم زاده؛ خدیجه نصراللهی؛ سعید صمدی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ مجید فخار