نویسنده = محمدزاده، پرویز
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل اقتصادی موثر بر دموکراسی در کشورهای در حال توسعه با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 119-142

10.22055/jqe.2017.20454.1537

پروین علی مرادی افشار؛ سید کمال ضادقی؛ محسن پورعباداللهان کویچ؛ پرویز محمدزاده؛ زهرا کریمی


2. تخمین تقاضای گردشگری ایران به تفکیک چند کشور منتخب با استفاده از رهیافت TVP

دوره 7، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 149-171

10.22055/jqe.2010.10655

پرویز محمدزاده؛ داود بهبودی؛ سیاب ممی‌پور؛ مجید فشاری