1. تأثیر هزینه های جاری و عمرانی دولت بر سرمایه‌گذاری خصوصی در دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان در اقتصاد ایران (با رویکرد الگوهای خود بازگشت برداری ساختاری)

روح اله بابکی؛ مسعود همایونی فر؛ محمد حسین مهدوی عادلی؛ مصطفی سلیمی فر

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 105-135

10.22055/jqe.2017.18152.1406