نویسنده = اخباری، محمد
تعداد مقالات: 2
2. کاربرد رویکرد منطق فازی در مدلسازی تجارت غیرقانونی (قاچاق) در ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 117-149

10.22055/jqe.2010.10639

محمد اخباری؛ مهدیه اخباری؛ رضا آقابابایی