نویسنده = میرزابابایی، سید مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه ی بین متغیرهای اقتصاد کلان و شاخص قیمت سهام در ایران (رویکرد الگوی تصحیح خطای برداری)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 89-103

10.22055/jqe.2011.10595

زهرا نصراللهی؛ خدیجه نصراللهی؛ سید مرتضی میرزابابایی