نویسنده = موسوی، میرحسین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تحرک درآمدی در نسل سنی زنان در ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-20

میرحسین موسوی؛ بتول آذری بنی


2. مطالعه نسلی الگوی مخارج مصرفی مردان جوان در ایران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 91-110

10.22055/jqe.2012.12282

میرحسین موسوی؛ بتول آذری بنی