نویسنده = آرام، عبدالرحمن
تعداد مقالات: 1
1. ارائه ی یک مدل ترکیبی برای پیش بینی تقاضای روزانه آب شهری

دوره 9، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-17

10.22055/jqe.2012.10571

عبدالرحمن آرام؛ لطفعلی عاقلی کهنه شهری