نویسنده = صامتی، مجید
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر مالیات عایدی سرمایه بر انباشت سرمایه، توسعه مالی و رشداقتصادی، مورد مطالعه ایران

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 163-188

10.22055/jqe.2017.20309.1529

بهاره ملکی؛ مجید صامتی؛ مرتضی سامتی؛ همایون رنجبر


2. مقایسه اثرات رشدی اصلاحات مالیاتی در ایران: یک تحلیل CGE-DCGE

دوره 11، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 87-113

حمید هوشمندی؛ مجید صامتی؛ روزیتا مؤیدفر


3. شبیه‌سازی اثرات رشدی و رفاهی اصلاحات مالیاتی در ایران: یک تحلیل OLG-CGE

دوره 11، شماره 1، بهار 1393، صفحه 129-150

حمید هوشمندی؛ مجید صامتی؛ روزیتا روزیتا مؤیدفر