نویسنده = اسلاملوئیان، کریم
تعداد مقالات: 2
2. بررسی رابطه ی میان توسعه ی مالی و صادرات: مورد استان فارس

دوره 8، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 105-128

10.22055/jqe.2011.10596

کریم اسلاملوئیان؛ احمد صدرائی جواهری؛ محمد حسین دیانتی