نویسنده = پورعباداللهان کویچ، محسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل اقتصادی موثر بر دموکراسی در کشورهای در حال توسعه با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 119-142

10.22055/jqe.2017.20454.1537

پروین علی مرادی افشار؛ سید کمال ضادقی؛ محسن پورعباداللهان کویچ؛ پرویز محمدزاده؛ زهرا کریمی