نویسنده = انواری، ابراهیم
تعداد مقالات: 4
1. برآورد آثار پویایی بازار سرمایه بر بخش حقیقی اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل DSGE

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 147-179

10.22055/jqe.2018.21758.1616

احمد صلاح منش؛ سید عزیز آرمن؛ ابراهیم انواری؛ عبداله پورجوان


2. اثر آموزش بر درآمد و هزینه های بهداشتی خانوارهای ایرانی

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 67-95

10.22055/jqe.2017.17291.1353

احمد صلاح منش؛ سید مرتضی افقه؛ ابراهیم انواری؛ زهره عراقی رستمی


3. اندازه گیری سرکوب مالی در منتخبی از کشورهای صادرکننده ی نفت

دوره 8، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 119-133

10.22055/jqe.2011.10585

منصور زراء نژاد؛ سجاد پارساییان؛ ابراهیم انواری


4. تعیین قاعده ی بهینه ی پولی در یک مدل تعادل پویای تصادفی عمومی با استفاده از نظریه ی کنترل

دوره 8، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 129-159

10.22055/jqe.2011.10597

ابراهیم انواری؛ منصور زراء نژاد؛ عنایت الله فخرایی