نویسنده = اندایش، یعقوب
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه وضعیت تراز تجاری رد پای کربن بخش‌های اقتصادی در ایران با رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی(SAM)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-38

10.22055/jqe.2015.12101

سید کمال صادقی؛ زهرا کریمی تکانلو؛ محمد علی متفکر آزاد؛ حسین اصغرپور قورچی؛ یعقوب اندایش


2. سنجش رد پای آب بخش های اقتصادی در ایران با رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی(SAM)

دوره 11، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 81-111

سید کمال صادقی؛ زهرا کریمی تکانلو؛ محمد علی متفکر آزاد؛ حسین اصغرپور قورچی؛ یعقوب اندایش