نویسنده = صادقی، سید کمال
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عوامل اقتصادی موثر بر دموکراسی در کشورهای در حال توسعه با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 119-142

10.22055/jqe.2017.20454.1537

پروین علی مرادی افشار؛ سید کمال ضادقی؛ محسن پورعباداللهان کویچ؛ پرویز محمدزاده؛ زهرا کریمی


2. مطالعه وضعیت تراز تجاری رد پای کربن بخش‌های اقتصادی در ایران با رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی(SAM)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-38

10.22055/jqe.2015.12101

سید کمال صادقی؛ زهرا کریمی تکانلو؛ محمد علی متفکر آزاد؛ حسین اصغرپور قورچی؛ یعقوب اندایش


3. سنجش رد پای آب بخش های اقتصادی در ایران با رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی(SAM)

دوره 11، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 81-111

سید کمال صادقی؛ زهرا کریمی تکانلو؛ محمد علی متفکر آزاد؛ حسین اصغرپور قورچی؛ یعقوب اندایش