نویسنده = آهنگری، عبد المجید
تعداد مقالات: 4
1. برآورد شاخص توسعه انسانی در استان‌های ایران و بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی با استفاده از منطق فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

10.22055/jqe.2019.29152.2064

سید مرتضی افقه؛ عبد المجید آهنگری؛ حسین عسکری پور


2. اثرات مالیات سبز بر رشد اقتصادی و رفاه در ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 27-61

10.22055/jqe.2018.13373

عبدالمجید آهنگری؛ حسن فرازمند؛ امیر حسین منتظر حجت؛ رضا هفت لنگ


3. Stock prices and house prices: Which one affects the other?

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 25-58

10.22055/jqe.2017.16039.1280

عبد المجید آهنگری؛ مهوش مرادی


4. برآورد شاخص جرم در ایران به روش فازی: رویکرد اقتصادی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 139-163

10.22055/jqe.2013.11409

صلاح ابراهیمی؛ عبدالمجبد اهنگری