نویسنده = اکبریان، رضا
تعداد مقالات: 4
3. بررسی تأثیر بازبودن اقتصاد و رشد اقتصادی بر فقر: مورد ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 25-50

10.22055/jqe.2011.10599

رضا اکبریان؛ نغمه زارع حقیقی