نویسنده = Arman، Seyed Aziz
تعداد مقالات: 9
1. برآورد آثار پویایی بازار سرمایه بر بخش حقیقی اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل DSGE

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 147-179

10.22055/jqe.2018.21758.1616

احمد صلاح منش؛ سید عزیز آرمن؛ ابراهیم انواری؛ عبداله پورجوان


2. Environmental Kuznets Curve: new evidences based on a dynamic panel threshold model

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 215-232

10.22055/jqe.2017.13142

روح الله زارع؛ سید عزیز آرمن


3. اصلاح قیمت انرژی و سیاست پولی بهینه: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 41-69

10.22055/jqe.2016.12369

حسن فرازمند؛ سید عزیز آرمن؛ سید مرتضی افقه؛ مجتبی قربان نژاد


4. بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شاخص نابرابری جنسیتی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 7-104

10.22055/jqe.2015.11885

سید عزیز آرمن؛ حسن فرازمند؛ حمیده دانش


5. Monetary and Fiscal Policies and the Growth Laffer Curve: Panel Data Evidences

دوره 12، شماره 1، بهار 1394، صفحه 79-91

10.22055/jqe.2015.11880

Roohollah Zare؛ Seyed Aziz Arman