نویسنده = فرازمند، حسن
تعداد مقالات: 4
2. اثرات مالیات سبز بر رشد اقتصادی و رفاه در ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 27-61

10.22055/jqe.2018.13373

عبدالمجید آهنگری؛ حسن فرازمند؛ امیر حسین منتظر حجت؛ رضا هفت لنگ


4. اصلاح قیمت انرژی و سیاست پولی بهینه: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 41-69

10.22055/jqe.2016.12369

حسن فرازمند؛ سید عزیز آرمن؛ سید مرتضی افقه؛ مجتبی قربان نژاد