نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، اقتصاد کلان و پولی - شیراز _میدان ارم _دانشگاه شیراز _دانشکده اقتصاد ، مدیریت و علوم اقتصادی _بخش اقتصاد- تلفن: 7136276371- 09173152490- دورنگار : 6276371 0713

2 بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

10.22055/jqe.2020.24789.1814

چکیده

چکیده
نقش تکانه‌های مخارج بخش عمومی در اقتصاد همواره مورد توجه سیاستگذاران و اقتصاددانان بوده است. مخارج دولت شامل مصرف و سرمایه‌گذاری دولت است. این پژوهش به بررسی اثرات انواع تکانه‌های مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی برای داده‌های سالیانه 1395-1357 در ایران می-پردازد. به طور خاص اثرات تکانه‌های مخارج دولت بر متغیرهای محصول، مصرف بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، دستمزد واقعی و اشتغال بررسی می شود.
به علاوه در این پژوهش تاثیر مخارج دولت بر رفتار خانوار و بنگاه بررسی شده است. بنابراین، نقش‌ سرمایه‌گذاری دولت از طریق تابع تولید و نقش مصرف دولت از کانال تابع مطلوبیت وارد الگو شده است. الگو متناسب با اقتصاد ایران به‌گونه‌ای‌ طراحی شده که قاعده پولی بانک مرکزی ایران بر اساس حجم پول و همچنین بودجه دولت بر اساس درآمدهای نفتی، مالیاتی ، اوراق مشارکت و قرض از بانک مرکزی باشد. در نهایت الگو برای اقتصاد ایران برآورد شده است.مزیت این الگو نسبت به سایر پژوهش‌ها در ایران، مطالعه همزمان تاثیر انواع مخارج دولت بر بهره‌وری نهاده‌های تولید‌ و ترجیحات مصرف‌کنندگان است.به عبارت دیگر، الگو در برگیرنده تأثیر سرمایه بخش عمومی در تقویت بهره-وری بنگاه‌ها و وابستگی ترجیحات مصرف‌کنندگان به مصرف دولت است.
الگوی بکاررفته در این تحقیق دارای ویژگی‌هایی از‌ قبیل داشتن پایه‌های اقتصاد خرد، چسبندگی اسمی، بازار رقابت ناقص، و تعادل عمومی است. بخش‌های موجود در الگو شامل خانوارها، بنگاه‌ها و دولت و بانک مرکزی است. با توجه به تصادفی بودن الگو، امکان بررسی اثرات تکانه‌های اسمی و واقعی بر متغیرهای کلیدی اقتصاد فراهم می شود. به عبارت دیگر، برای حل و برآورد الگو ازچارچوب تعادل عمومی پویای تصادفی ((DSGE کینزیهای جدید استفاده شده است. پس از حل الگو، سیستم معادلات خطی با روش بیزی برای اقتصاد ایران برآورد شده است. نتایج برآورد بیزی نشان می دهد که سرمایه بخش عمومی بر تابع تولید و مصرف دولت بر تابع مطلوبیت تأثیر مستقیم دارد. از آزمون‌های تشخیص همگرایی تک متغیره و چند متغیره مارکوف- چان- مونت- کارلو (MCMC)، مطابقت توزیع‌های پیشین و پسین و همچنین مقدار نهایی درستنمایی برای ارزیابی الگو استفاده شده است. همچنین از طریق مطابقت نمودارهای شبیه‌سازی متغیرها و تکانه‌ها نیز الگو، ارزیابی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده و برازش الگو برای اقتصاد ایران مناسب به نظر می‌رسد. واکنش‌های آنی تکانه‌های مصرف دولت و سرمایه‌گذاری دولت بر روی متغیرهای محصول، مصرف بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، دستمزد واقعی و اشتغال بررسی شده است. همچنین اثرات تکانه‌های مصرف و سرمایه‌گذاری دولت مقایسه شده اند.
نتایج نشان‌ می‌دهد که در ایران، انباشت سرمایه عمومی باعث تقویت بهره‌وری بنگاه‌ها می‌شود. همچنین، ترجیحات مصرف‌کنندگان تحت تاثیر مصرف دولت است. ملاحظه می‌شود که بین مصارف عمومی و خصوصی رابطه جانشینی‌ وجود دارد. به علاوه، تکانه مصرف دولت باعث افزایش سرمایه-گذاری بخش خصوصی، محصول، اشتغال و دستمزد واقعی می‌‌شود. تکانه‌ی مثبت سرمایه‌گذاری دولت نیز موجب افزایش محصول، اشتغال، دستمزد واقعی و کاهش مصرف خصوصی می‌شود. . همچنین یک رابطه‌ی مکملی بین سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خصوصی وجود داردبه نظر می رسد که سرمایه-گذاری دولت می تواند از طریق ایجاد و گسترش زیرساخت‌ها باعث افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شود. نتایج بدست آمده تاکید بر نقش تکانه مثبت سرمایه‌گذاری دولت در بهبود شرایط اقتصادی تاکید دارد. بر اساس یافته‌‌ها، توجه به نقش سیاست‌های مخارج دولت برای مقابله با رکود با اهمیّت به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Government Expenditure Shocks on Firm Productivity and Consumer Preferences in Iran

نویسندگان [English]

  • Karim Eslamloueyan 1
  • Tavakoli Hasan 2

1 Professor

2 Department of Economics, Shiraz University

چکیده [English]

The Effect of Government Expenditure Shocks on Firm Productivity and Consumer Preferences in Iran

Abstract:
The role of government expenditure in the economy is studied by many prominent economists. This study investigates the effects of government expenditure shocks on macroeconomic variables in Iran for the period 1978-2016. More specifically, we study the impact of two different government expenditure shocks, namely, government consumption and investment, on output, private consumption, private investment, real wages, and employment are investigated. Moreover, this study examines the relationship between government spending and the behavior of firms and consumers. Hence, our model explores the role of government investment and consumption in the production function and utility function, respectively. To this end, we model the behavior of firms, consumers, government and monetary authority by using a New Keynesian dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) framework. This framework allows us to examine the effects of both real and nominal shocks on macroeconomic variables when markets are imperfect and prices are not fully flexible.
To apply the model to the Iranian economy, we assume that the monetary policy of the Central Bank of Iran is based money growth rule. Since the government in Iran finances part of its expenditures from oil exports, we assume that the Iranian government budget is financed by oil revenue, tax, issuing bonds and borrowing from the central bank.
The model allows us to examine the effect of different government expenditure shocks on firm productivity and consumer preferences. It will show how dependent are the firm productivity on public capital and the consumer preferences on government consumption.
After solving the model and deriving the first-order conditions, we linearized the model around the steady state and estimate the model the Bayesian method. According to the estimation results of our model with price stickiness, public capital affects production function and government consumption has a direct effect on the utility function.
MCMC univariate and multivariate convergence diagnostic tests and matching priors and posteriors distributions and the final value of likelihood for pattern evaluation are used to evaluate the model. Moreover, the model is evaluated by matching smoothed shocks figures and historical and smoothed variables figures. The smoothed shocks figures show that the initial impact of government consumption is negative and the government investment positive. Hence, the model passes the required diagnostic tests and seems to be appropriate to study the behavior of the Iranian economy. Finally, the impulse response functions for government consumption and investment shocks are used to examine the dynamics of macroeconomic variables, including output, private consumption, private investment, real wages, and employment in Iran.
The results show that the accumulation of public capital enhances firm productivity in Iran. Moreover, we find out that consumer preferences are affected by government consumption. Based on our results, a shock to public consumption increases private investment, output, employment, and real wages. However, there is a substitution relationship between public consumption and private consumption. Moreover, a shock to public investment increases output, employment, and real wages and decreases private consumption. Furthermore, we find that there is a complementary relationship between public investment and private investment. Our findings underscore the role of public investment in boosting the economy. Hence, government investment in infrastructures might enhance private investment. This finding might have important policy implications for policymakers in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Government expenditure Shocks
  • Firm productivity
  • Consumer preferences
  • Iran
  • DSGE