نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی و کارآفرینی دانشگاه رازی

3 عضو هیئت علمی / دانشگاه رازی

10.22055/jqe.2019.24904.1822

چکیده

یکی از راه‌های ایجاد اشتغال، بالا بردن ظرفیت‌های شغلی در یک جامعه از طریق کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید است. عوامل متعددی بر کارآفرینی تأثیرگذار هستند. بررسی علمی و دقیق عوامل مؤثر بر کارآفرینی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که در این پژوهش، به برخی از آن‌ها پرداخته می‌شود. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر سطح فعالیت‌های کارآفرینانه در 30 کشور منتخب، طی سال‌های 2005 تا 2014، می‌باشد. در این پژوهش از داده‌های استاندارد آزادی اقتصادی موسسه فریزر، و داده-های کارآفرینی دیده‌بان جهانی کارآفرینی، استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار Eviews9 و Stata14استفاده شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش، نشان می‌دهد، آزادی اقتصادی رابطه معناداری با سطح فعالیت‌های کارآفرینانه دارد. از بین شاخص‌های مورد بررسی، شاخص اندازه دولت، شاخص ساختار قانونی و دسترسی به پول سالم رابطه مثبت و معنادار، اما شاخص امنیت حقوق مالکیت رابطه‌ی منفی و معناداری با سطح فعالیت‌های کارآفرینانه دارد. دولت بزرگ و ساختار قانونی منسجم، در ابتدای راه یک فعالیت کارآفرینی، موجب تقویت و تشویق آن فعالیت می‌شوند و به‌طور کلی می‌توان گفت؛ از زمان تأسیس یک فعالیت کارآفرینی دولت نقش یک حمایت‌گر را ایفا می‌کند اما هر چقدر از عمر این فعالیت می‌گذرد، نقش دولت کمرنگ‌تر و ناچیزتر، و تا جایی که بزرگی اندازه و دخالت‌های بیشتر، مانعی برای این فعالیت‌ها و خروج آن‌ها از کسب و کار و بازار می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of Economic Freedom Entrepreneurial Activities: Based on the Global Entrepreneurship Monitor

نویسندگان [English]

  • SHahin Behvar 1
  • Nader Naderi 2
  • SHahram Fatahi 3

1 Master's degree in Entrepreneurship Management at Razi University in Kermanshah

2 Assistant Professor of Education and Entrepreneurship at Razi University

3 Faculty Member / Razi University

چکیده [English]

One of the ways to create employment is to raise job opportunities in a society through entrepreneurship and the creation of new businesses. Various factors affect entrepreneurship. The scientific and precise study of the effects of factors affecting entrepreneurship is of particular importance and some of them are addressed in this research. The purpose of this study was to investigate the effect of economic freedom on the level of entrepreneurial activities in the 30 selected countries during the years 2005 to 2014. In this study, data from the Fraser Economic Freedom Standard and Entrepreneurship Entrepreneurship Global Entrepreneurship Data were used. Eviews9 and Stata14 software were used to analyze the data. The results of this research show that economic freedom has a significant relationship with the level of entrepreneurial activities. Among the indicators, the government size index, legal structure index and access to healthy money have a positive and significant relationship, but the security index of property rights has a negative and significant relation with the level of entrepreneurial activities. A large government and a coherent legal structure, at the beginning of an entrepreneurial activity, encourage and encourage it. In general, it can be said that since the establishment of an entrepreneurial activity, the government plays a supporting role, but each How much does it take, the role of the government is weaker, and to the point where bigger size and more interference impede these activities and leave them out of business and the market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic freedom
  • Entrepreneurial Activities
  • Entrepreneurship