نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا اقتصاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

10.22055/jqe.2020.26651.1916

چکیده

این مقاله اثر پایداری مالی بر مکانیزم‌های انتقال سیاست پولی رادر ایران مورد بررسی قرار می‌دهد. همبستگی بین اعتماد سرمایه گذاران در بازارها، رشد پول و رشد اقتصادی بدون صادرات نفت خام ایران همراه با همبستگی با نوسانات آنها، تحلیل می‌شوند.علی الخصوص ناهمسانی واریانس خطا ها در یک چهارچوبM-GARCH جهت به دست آوردن معیارهای عدم قطعیت برآورد شده به صورت درونزا، مورد استفاده قرار می‌گیرد.یک تخمینگرM-GARCH، تعامل غیر مستقیم رشد پول و بازارهای مالی در افق‌های زمانی مختلف را خاطر نشان می‌کند. در این پژوهش داده های فصلی متغیرها برای دوره 1370 تا 1395در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده از وجود همبستگی مثبت نوسانات اقتصاد کلان بدون نفت با نسبت اعتماد سرمایهگذاران PEGدارد. همچنین نوسانات حجم نقدینگی M2 تاثیر منفی بر نسبتPEG می‌گذارد.نتایج پژوهش از تاثیر گرانجری دو طرفه بین نوسانات اقتصاد کلان بدون صادرات نفت خام و حجم نقدینگی حکایت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of investors confidence on monetary policy transmission mechanism and growth macroeconomic without crude oil. A Multivariate GARCH approach

نویسندگان [English]

  • seyd abdollah mousavi 1
  • Homayoun Rangbar 2
  • Majid Sameti 2
  • Hosein Sharifi Ranany 3

1 1-Phd candidate,Department of Economics, Isfahan Branch, Islamic Azad University, Isfahan(khorasgan)

2 Phd candidate,Department of Economics, Isfahan(khorasgan) Branch, Islamic Azad University,Isfahan

3 Phd candidate,Department of Economics, Isfahan(khorasgan) Branch, Islamic Azad University,Isfahan

چکیده [English]

This article is going to survey the effects of financial stability over the money transferring policy mechanisms in Iran. The correlation between the investores assurance and money growth, economy growth as well as the correlation over their fluctuations are going to be analysed, specially the hetroskedasticity of the error that have been put "MGARCH" framework to obtain endogenously estimated measures of uncertainty. One of "MGARCH" estimator elaborates the indirect money growth and financial markets over the time. In this research, seasonal data of variables for the period 1370 to 1395 is considered. There is a positive correlation fluctuations without oil macroeconcmics over the rate of assurance of the invest of investors that has PEG. The hank roll rate fluctuations M2 has a negative effect on PEG. The consequence has shown the effection of Grangers of both side of macroeconomic without crude oil and liquidity volume.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "monatary policy"
  • "Uncertainty"
  • "Investors confidence"
  • "multivariate GARCH-in-mean"