نوع مقاله: مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه امام صادق دانشکده حقوق مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل

3 اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

عدم تحقق حق های اقتصادی اجتماعی و فقر شدید که در سطوح جهانی، منطقه‌ای، ملّی و محلّی جامعه‌ بشری با آن روبروست از عدم اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی نشأت می‌گیرند براین اساس این موضوع در چارچوب تکلیف منشور سازمان ملل متحد دائر بر همکاری بین المللی جهت حصول توسعه اقتصادی و اجتماعی نیازمند تدبیر جامعه جهانی بوده در این راستا الگوی اقتصادی چارچوب میان مدت هزینه توسط بانک جهانی ارائه و در بیش از 130 کشور جهان، اجرا شده است بنابراین هدف تحقیق حاضر این است اولاً مشخص نماید این الگوی اقتصادی باکدامیک از منابع حقوق بین الملل تطابق دارد ثانیاً با بررسی نتایج حاصل از اجرای این مدل در برخی کشورهای شمال وجنوب تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی به روش تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای تبیین شود.
نتایج تحقیق حاکی است که الگوی اقتصادی بانک جهانی "چارچوب میان مدت هزینه" به لحاظ مبنای حقوقی به عنوان مصداقی از "حقوق نرم " در چارچوب اعلامیه حق بر توسعه سازمان ملل متحد قابل ارزیابی است همچنین چارچوب میان مدت هزینه از سوی کشورها به عنوان ابزار بهبود عملکرد مالی در نظر گرفته شده بنابراین اجرای این مدل از سوی کشورها از یک سو سبب نظام مند شدن قدرت سیاسی در امر هدایت منابع عمومی و تحقق حکمرانی مطلوب بوده و ازسوی دیگر در راستای حقوق بین الملل غایت گرا می تواند اهداف متعالی اسناد حقوق بشری در تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی را تامین نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the World Bank's Economic Model "Medium-Term expenditure Framework" on Realizing Economic and Social Rights with Emphasis on its implementation experiences in Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Molaeijam 1
  • Tavakol Habibzadeh 2
  • Majid Feshari 3

1 Azad University

2 Imam Sadegh University Faculty of Law, Director of Public and International Law

3 Economy, faculty of economy, kharazmi, Tehtan, Iran

چکیده [English]

Failure to fulfill the economic social rights and the extreme poverty that is facing the global, regional, national, and local levels of the human community is due to the failure to make optimal economic decisions. Based on this, the United Nations Charter mandates international cooperation to achieve Economic and social development requires the international community to take action. In this regard, the economic model of the medium-term expenditure framework of the World Bank, , has been implemented in more than 130 countries. Therefore, the purpose of the present research is to
Firstly, this economic pattern is consistent with the sources of international law Secondly, by examining the results of the implementation of this model in some countries in the north and south, the realization of economic and social rights by analytical-descriptive method is explained using library resources.
The results of the research indicate that the World Bank's economic model of the medium-term expenditure framework can be assessed on a legal basis as "soft law" within the framework of the United Nations Declaration on the Right to Development. medium-term expenditure framework are also considered by the countries as a means of improving financial performanceTherefore, the implementation of this model by the countries on the one hand leads to the systematization of political power in guiding public resources and the realization of favorable sovereignty, and on the other hand, in line with ultimate-oriented international law, it can provide for the transcendental goals of human rights documents in realizing economic and social rights

کلیدواژه‌ها [English]

  • social and economic rights
  • medium-term expenditure framework
  • the Right to Development
  • World Bank