نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد واحد اراک، ایران.

3 هیات علمی، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

4 ھیات علمی دانشگاه آزاد اراک

چکیده

رشد اقتصادی از اهداف اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی هر کشور است. تبیین رابطه بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه مالی از موضوعات مهم در مطالعات جاری اقتصادی است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل نامتقارنی اثر مصرف انرژی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی با استفاده از مدل خود رگرسیونی با وقفه توزیعی غیر خطی ( NARDL) در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1358-1396 بوده‌است. نتایج مطالعه نشان داد که بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه مالی رابطه‌ای نامتقارن وجود دارد، به نحوی که در بلندمدت و کوتاه مدت شوک مثبت مصرف انرژی و توسعه مالی باعث کاهش رشد اقتصادی شده‌است. در بلندمدت، شوک منفی مصرف انرژی و توسعه مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته‌است؛ اما در کوتاه مدت، شوک منفی مصرف انرژی و توسعه مالی به ترتیب اثر منفی و مثبتی بر رشد اقتصادی برجای گذاشته‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Asymmetric Impact of Energy Consumption and Financial Development on Economic Growth in Iran: an Application of Nonlinear ARDL

نویسندگان [English]

  • Adibeh Savari 2
  • Gholamali Haji 3
  • Abbas Najafizadeh 4

2 PhD. student of Economics, Islamic Azad University, Arak, Iran

3 Economics, Management Faculty, IAU, Arak, Iran

4 Economics, Management Faculty, IAU,Arak, Iran

چکیده [English]

Economic growth is one of the main goals of the economic policy of each country. Explaining the relationship between economic growth, energy consumption and financial development is one of the key issues in current economic studies. The purpose of this study was to analyze the asymmetric effects of energy consumption and financial development on economic growth using a non-linear distributive self-regression model (NARDL) in the Iranian economy for the period of 1980-2018. The results of the study indicate that there is an asymmetric relationship between energy consumption and financial development with economic growth, so that in the long run and in the short run, a positive shock to energy use and financial development will reduce economic growth. In contrast, the negative impact of energy consumption and financial development in the long run will have a positive effect on economic growth, and in the short term, the negative impact of energy consumption and financial development will have a negative and positive effect on economic growth, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • energy consumption
  • financial development
  • Economic Growth
  • Time Lag Distribution Model