نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کرمانشاه ـ بلوار شهید بهشتی ـ دانشکده علوم اجتماعی، گروه اقتصاد، دانشگاه رازی

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

روش‌های معمول اندازه‌گیری نابرابری منطقه‌ای، نمی‌توانند تحولات درونی کشور را از حیث جابه‌جایی در گروه‌های مختلف توسعه، منعکس کنند و شاخص نابرابری‌ها برای نشان دادن پویایی توزیع نابرابری کارآمد نیستند. به همین منظور این مقاله به بررسی پویایی انتقال نابرابری منطقه‌ای در کشور طی دوره 1385-1395 با استفاده از شاخص چندبُعدی CIRD و روش چگالی کرنال تصادفی می‌پردازد. از آنجا که نابرابری منطقه‌ای پدیده‌ای چندبُعدی است که عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی را در برمی‌گیرد، در مرحله اول با انتخاب 25 نماگر در پنج بُعد شامل اقتصاد کلان، علم‌و‌نوآوری، پایداری‌زیست‌محیطی، سرمایه‌انسانی و خدمات‌عمومی و روش تحلیل مؤلفه اصلی دو‌مرحله‌ای (PCA ) به ایجاد شاخص ترکیبی نابرابری پرداخته می‌شود. سپس در مرحله دوم با استفاده از رویکرد تحلیلی ناپارامتریک پویایی توزیع درونی و روش چگالی کرنال تصادفی، فرضیه‌ی همگرایی شاخص CIRDاستان‌های ایران آزمون و سپس براساس چگالی ارگودیک، تعادل در بلندمدت نشان داده می‌شود. با توجه به نتایج، استان‌های کشور در سال 1385 از الگوی چگالی تک‌قله‌ای و در سال 1395 از الگوی چگالی دو قله‌ای در سطوح شاخص نابرابری پایین و میانه پیروی می‌کنند و نیز در توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور طی سال ‌های 1385 تا 1395 واگرا هستند. بدین معنا ﮐﻪ طی این سال‌ها، اﺳﺘﺎن‌های کشور از توسعه‌یافتگی پایین ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ میانه و ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ و تقریبا نزدیک به یکدیگر ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺷﺪه‌اﻧﺪ.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Transition Dynamic Analysis of the Regional Disparity in Iran (Case Study: Iran Provinces)

نویسندگان [English]

  • marzieh ahmadi 1
  • Ali Falahati 2
  • sohrab Delangizan 3

1 razi university,ketmanshah

2 Department of Economics Faculty of Social Sciences of Razi University, Shahid Beheshti Blvd, Kermanshah, I. R of Iran,

3 Razi university

چکیده [English]

The usual methods of measuring regional inequalities can not reflect the internal changes of the country in terms of their displacement in different development groups, and the indicators of inequalities are not effective in demonstrating the dynamics of the distribution of inequality. For this purpose, this paper examines the dynamics of the regional inertial transport in the country during the period of 1385-1395 using the CIRD multidimensional index and stochastic kernel density method. Since regional inequality is a multidimensional phenomenon that encompasses different economic,social, cultural and infrastructural fields, it firstly selects 25 indicators in five dimensions including macroeconomic conditions, science and innovation, environmental sustainability, human capital, and public facilities, and the two-stage main component analysis (PCA) methodology are developed to create a composite index of inequality. Then, in the second stage, using a nonparametric analytical approach to internal distribution dynamics and a stochastic kernel density method, the convergence hypothesis of the CIRD index of the Iranian provinces is tested, and then, based on the ergodic density, long-run equilibrium is shown. According to the results, the provinces of the country follow a single-peak density model in 1385 and follow a two-peak density pattern in the low and middle levels of inequality in 1395 and also in socio-economic development of the country During the years 1385 to 1395, they are divergent. This means that in these years, the provinces of the country from low development to two general groups of middle development and development are low and almost close to each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CIRD Index
  • Two-stage PCA
  • Convergence
  • Distribution Dynamics
  • and Random Kernel Density