نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشگاه تبریز

چکیده

در سال‌های اخیر مفهومی از یک سیستم هشدار زودهنگام (EWS) توسعه‌یافته، که باید قادر به شناسایی وقایع پرهزینه نظیر بحران‌های ارزی باشد تا زمان کافی برای کاهش هزینه‌های بحران را برای محققان اقتصادی ایجاد نماید. هدف از این مطالعه معرفی یک الگوی هشدار پیش از وقوع بحران ارزی است. بدین منظور در این تحقیق عوامل مؤثر بر احتمال وقوع بحران ارزی ایران طی سال‌‌های 1395-1360 با استفاده از یک مدل با متغیر وابسته گسسته در قالب الگوی لاجیت بررسی می‌شود. نتایج حاصل از برآورد الگوی لاجیت نشان می‌دهد که با افزایش در متغیرهای نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی، نسبت اعتبار داخلی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم، احتمال رخداد بحران ارزی افزایش می‌یابد. به عبارتی دیگر افزایش در این متغیرها ( به عنوان شاخص‌های پیشروی بحران ارزی) موجب شدت در وقوع بحران ارزی می‌گردد. نتایج دیگر تحقیق حاکی از آن است که افزایش در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی موجب کاهش در احتمال وقوع بحران ارزی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Adjusted Currency Crisis Index in Iran: Logit regression approach

نویسندگان [English]

  • mohammad kalami 1
  • behzad salmani 2
  • hossein asgarpour 2

1 university of tabriz

2 university of tabriz

چکیده [English]

In recent years, a concept has been developed for an Early Warning System (EWS), which should be able to identify costly events such as currency crises in order to create enough time to reduce the cost of the crisis for economic researchers. The purpose of this study is to introduce a warning pattern before the currency crisis. In this study, factors affecting the contingency of an Iranian currency crisis during the years 1981-2016 are examined using a discrete dependent variable model in the Logit model. The results of the estimate logit model shows that the increase in variable ratio of budget deficit to GDP ratio of current account deficit to GDP ratio of domestic credit to the private sector to the GDP and inflation, the probability of a currency crisis increase. In other words, the increase in these variables (as indicators of the advancement of the currency crisis) is causing an intensification in the occurrence of the currency crisis. Other research results suggest that an increase in the GDP growth rate will reduce the probability of a currency crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Currency crises
  • Early warning system
  • Logit model