نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

بعد از بحران مالی 2008 محدود کردن رشد اعتبارات و جلوگیری از افزایش قیمت مسکن در کشورهای پیشرفته و نوظهور در اولویت سیاست‌های دولت قرار گرفت. از این‌رو ابزارهای سیاستی ورای سیاست‌های متعارف اقتصاد کلان مورد ملاحظه قرار گرفت. بسیاری از کشورها به نهادسازی برای به‌کارگیری سیاست‌های احتیاطی کلان پرداختند. در این مقاله اثربخشی این سیاست‌ها در کاهش اعتبارات و رشد قیمت مسکن با استفاده از شاخص سیاست احتیاطی کلان در 30 اقتصاد پیشرفته و نوظهور طی دوره1Q :2000 تا 4Q :2015 با استفاده از روش گشتاور تعمیم‌یافته موردبررسی قرارگرفته است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که نرخ بهره به‌عنوان ابزار سیاست پولی بانک مرکزی نقش کمی در مهار رشد قیمت‌ مسکن داشته است. به علاوه، شاخص‌های سیاست‌ احتیاطی کلان(کل- مسکن- غیر مسکن) اثر معنی‌داری روی مهار رشد قیمت مسکن و رشد اعتبارات نداشته اند . اما اتخاذ همزمان سیاست های احتیاطی کلان و سیاست پولی توانسته است رشد اعتبارات و به تبع آن رشد قیمت مسکن را مهار کند. معهذا،مقایسه ضرایب نشان می دهد که که اثر این ابزارها بر رشد اعتبارات بیشتر از رشد قیمت مسکن بوده است . از طرف دیگر سیاست های پولی در تعامل با سیاست های احتیاطی که بخش مسکن را هدف قرار داده اند سیاست های موثر تری در مهار قیمت مسکن بوده اند.این در حالی است که برای کاهش رشد اعتبارات سیاست های احتیاطی غیر مسکن موثر تر بوده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

the effectiveness of macroprodential policies in the growth of credit and housing price by using a dynamic panel data model

نویسندگان [English]

  • zahra Afshari
  • َAvin Khezri

Alzahra university

چکیده [English]

After the 2008–09 global financial crisis, preventing credit and housing price booms has become a major priority for policy-makers in both advanced and emerging market countries. To this end, policy instruments beyond those in the conventional macroeconomic policy are being considered, and many countries are in the process of developing an institutional framework to use them on a regular basis. In this paper, by constructing an index for macro prudential policies in 30 advanced and emerging economies covering the period from 2000: Q1 to 2015: Q4. We assess the effectiveness of these policies in curbing housing price appreciation and credit growth by using a GMM dynamic panel data model. The results reveals that the macro prudential policies (housing-non-housing and overall)by itself were not successful in curbing the housing price growth and credit growth, while the interaction of monetary and macro prudential policies was effective in curbing both the credit growth and housing price growth. Monetary policy in interaction with policies which targeting the housing sector were successful in curbing housing prices, while for curbing the credit growth the non housing policies were more effective.Generally,The effectiveness of these policies in limiting the credit growth was more than in curbing housing price.

کلیدواژه‌ها [English]

  • housing prices
  • GMM
  • for macroprudential policies