نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

3 رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

در این مقاله ارتباط بین سه مفهوم توسعه یعنی فقر، نابرابری و رشد را با استفاده از شاخص‌های رشد حامی فقرا (شاخص کاکوانی و پرنیا (2000) و کاکوانی و سان (2003)) در 9 کشور اسلامی مورد بررسی قرار گرفته که از آخرین داده‌های در دسترس پایگاه اطلاع رسانی PovcalNet و پکیچ توزیعی تحلیلی استاتا استفاده شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی ماهیت رشد بدون در نظر گرفتن عوامل تعیین کننده رشد است. نتایج بدست آمده برای کشور قزاقستان (6-2001، 10-2006 و 15-2010) نشان می‌دهد که رشد منجر به کاهش فقر و همچنین به‌طور واقعی نابرابری را بین فقرا و اغنیا کاهش داده است، که نشان دهنده رشد قویاً حامی فقرا در این کشور می‌باشد. همچنین تاجیکستان (2004-1999) بیشترین کاهش فقر را تجربه کرده است. نتایج نشان می‌دهد ماهیت رشد در کشورهای تاجیکستان (2015-2009) و ترکیه (2006-2002) که رشد مثبت تجربه کرده‌اند با اندازه‌گیری شاخص‌های مختلف فقر، فقرزا بوده و در کشور ایران در دوره 2014-2006 با استفاده از شاخص رشد حامی فقرا (PPGI) و نرخ معادل رشد فقر (PEGR) به ترتیب فقرزا و حامی فقرا بوده است. به-طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که نمی‌توان رشد را در کشورهای اسلامی به‌طور نسبی حامی فقرا دانست. اگر رشد حامی فقرا با شاخص‌های مختلف فقر اندازه‌گیری شود نشان می‌دهد، افراد نزدیک خط فقر نسبت به افرادی که دورتر از خط فقر (فقیرترین فقرا) زندگی می‌کنند از منافع بیشتر رشد، بهره‌مند خواهند شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measuring and comparing the degree of pro-poor growth in countries Islamic

نویسندگان [English]

  • Davood Behboudi 1
  • mohsen Alaei hydranlv 2
  • Hossein Panahi 3

1 University Tabriz

2 Master of Economic Development and Planning

3 Dean of Faculty of Economics, Management and Business of University of Tabriz

چکیده [English]

In this study, the relationship between the three concepts of development, namely poverty, inequality and growth, has been examined the indicators of pro-poor growth (Kakwani & Pernia (2000) and Kakwani & Sun (2003) indicators) in 9 countries Islamic, using from the last Available data from the PovcalNet Information Base and Distributive Analysis Stata Package. The main purpose of this research is to examine the growth of nature without regard to the determinants factors of growth. The results for country Kazakhstan (2001-2006, 2006-2006, and 2010-2010) indicate that growth has led to a reduction poverty as well as a real reduction in the inequality between the poor and the rich, which reflects a highly pro-poor growth. Country Tajikistan (2004-1999) has also experienced the most poverty reduction. The results show that despite the positive growth experience in Tajikistan (2009-2015) and Turkey (2006-2002), the nature of growth was the anti-poor by measuring various poverty indicators. Also, the nature of the growth in Iran in the 2014-2006 period was based on indicators as pro-poor growth index (PPGI) and the poverty equiva-lent growth rate (PEGR), respectively, Anti-poor and pro-poor growth. In general, the results of the research showed that growth in Islamic countries can not be regarded as a relative pro-poor growth. If the pro-poor growth is measured by different poverty indicators, people close to the poverty line will benefit from the benefits of more growth than those who live beyond the poverty line (the poorest poor).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poverty
  • Pro-poor growth
  • Inequality
  • DASP