نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تبریز

2 استاد اقتصاد دانشگاه تبریز

3 استادیار اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه علًی بین سلامت زنان و رشد اقتصادی در کشورهای گروه D8 طی دوره 1990 تا 2016 است. این مقاله براساس آزمون علیت پانلی که توسط کونیا (2006) ارائه شده و مبتنی بر رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون‌های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر کشور است، می‌باشد. همچنین، در این مطالعه تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزارهای STATA14، TSP، GAUSS16 انجام شده‌است. یافته‌های این پژوهش حاکی از رابطه علیت دوطرفه بین امید به زندگی و رشد اقتصادی در کشورهای بنگلادش، مالزی و مصر، وجود رابطه علیت یک طرفه از سمت رشد اقتصادی به امید به زندگی در کشورهای پاکستان، اندونزی و نیجریه و عدم وجود رابطه علیت بین امید به زندگی و رشد اقتصادی برای کشورهای ایران و ترکیه است. همچنین، وجود رابطه علیت دوطرفه بین نرخ باروری و رشد اقتصادی در کشورهای بنگلادش و مصر، وجود رابطه علیت یک طرفه از سمت رشد اقتصادی به نرخ باروری در کشورهای ایران، اندونزی، ترکیه و پاکستان و عدم وجود رابطه علیت بین نرخ باروری و رشد اقتصادی برای کشورهای مالزی و نیجریه است و همچنین، وجود رابطه علیت دوطرفه بین نرخ مرگ‌ومیر و رشد اقتصادی در کشور مصر و نیجریه، وجود رابطه علیت یک طرفه از سمت نرخ مرگ‌ومیر به سمت رشد اقتصادی در کشور بنگلادش، رابطه علیت یک طرفه از سمت رشد اقتصادی به نرخ مرگ‌ومیر برای کشورهای ایران و پاکستان و عدم وجود رابطه علیت بین نرخ مرگ‌ومیر و رشد اقتصادی برای کشورهای ترکیه، اندونزی و مالزی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relation between Women's Health and Economic Growth in D8 Countries: Konya Panel Causality Approach

نویسندگان [English]

  • Aylar Jalili 1
  • Hossein Panahi 2
  • Sakineh Sojoodi 3

1 M.A student of Economic Development and Planning, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz

2 Professor of Economics, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz

3 Assistant Professor of Economics

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the causal relationship between woman's health and economic growth in D8 countries group during 1990-2010. For this, the panel causality testing approach, the method developed by Kónya (2006) based on the seemingly unrelated regressions (SUR) and Wald tests with the country specific bootstrap critical values, is applied. The results indicate bidirectional causality between life expectancy and economic growth for the countries of Bangladesh, Malaysia and Egypt, the unilateral causality from the economic growth to life expectancy for the countries of Pakistan, Indonesia and Nigeria and the absence of a causal relationship between life expectancy and economic growth for the countries of Iran and Turkey. As well as, there is a bilateral relationship between fertility rate and economic growth for the countries of Bangladesh and Egypt, the unilateral causality from the economic growth to fertility rate for the countries of Iran, Indonesia, Turkey and Pakistan and the absence of a causal relationship between fertility rate and economic growth for the countries of Malaysia and Nigeria. Also, the two-side relationship between the causality of mortality rate and economic growth for the countries of Egypt and Nigeria, the unilateral causality from the mortality rate to economic growth in Bangladesh, the unilateral causality from the economic growth to mortality rate for the countries of Iran and Pakistan and the absence of a causal relationship between mortality rate and economic growth for the countries of Turkey, Indonesia and Malaysia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Seemingly Unrelated Regressions (SUR)
  • Woman’s Health
  • Bootstrap-based panel granger causality
  • D8 countries