نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بجنورد

چکیده

در این مطالعه به بررسی اثر توسعه بازارهای مالی بر ریسک صنعت بانکی با سه معیار (نسبت سرمایه، تنوع درآمدی و ضریب بتا) پرداخته‌شده است. به دلیل محدودیت آماری مجموعه‌ای از8 بانک‌ فعال در بورس تهران در بازه زمانی 1384-1394 مورد بررسی قرار گرفته است. برای اهداف برآوردی از روش‌ پانل حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS)، استفاده‌شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که توسعه بازارهای مالی در دو بخش سهام و بانک باعث افزایش ریسک سیستماتیک بانک‌ها می‌شود. همچنین توسعه شاخص سهام بر نسبت سرمایه اثر مثبت دارد و کیفیت درآمد بانک‌ها را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موجب افزایش نسبت سرمایه بانک‌های موردمطالعه شده است و درجه باز تجاری در بازه زمانی مورد مطالعه موجب کاهش ریسک سیستماتیک صنعت بانکی شده است. در بین سه معیار نشان‌دهنده‌ی عملکرد بانک‌ها شامل بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت هزینه به درآمد، تنها بازده حقوق صاحبان سهام موجب افزایش کیفیت و تنوع درآمدی بانک‌ها گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Financial Markets Development on the Risk of Banking Industry in Iran

نویسندگان [English]

  • Farshid pourshahabi 1
  • nasibe keramatizade 2

2 MSc in Economics, University of Bojnord

چکیده [English]

In this study, the effect of the development of financial markets on the risk of the banking industry with three criteria (capital ratio, income variation and beta coefficient) has been investigated. due to statistical constraints, a set of 8 active banks in Tehran Stock Exchange has been investigated during the period of 2005-2015. for estimation purposes, the generalized least squares panel method (GLS) has been used. the results of the study indicate that the development of financial markets in two parts of the stock and bank increases the systemic risk of banks. also, the development of the stock index has a positive effect on the ratio of capital and increases the quality of banks' income. Foreign direct investment has increased the proportion of capital of the studied banks, and the degree of openness in the study period has reduced the systematic risk of the banking industry. Among the three criteria that indicate the performance of banks, including return on assets, return on equity and cost-to-income ratio, only return on equity has increased the quality and income diversity of the banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank risk
  • development of financial markets
  • beta
  • bank capital
  • income diversification