نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بجنورد

چکیده

در این مطالعه به بررسی اثر توسعه بازارهای مالی بر ریسک صنعت بانکی با سه معیار (نسبت سرمایه، تنوع درآمدی و ضریب بتا) پرداخته‌شده است. به دلیل محدودیت آماری مجموعه­ای از  8 بانک­ فعال در بورس تهران در بازه زمانی 1384-1394 مورد بررسی قرارگرفته است. برای اهداف برآوردی از روش­ پانل حداقل مربعات تعمیم­یافته(GLS)، استفاده‌شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که توسعه بازارهای مالی در دو بخش سهام و بانک باعث افزایش ریسک سیستماتیک بانک­ها می­شود. همچنین توسعه شاخص سهام بر نسبت سرمایه اثر مثبت دارد و کیفیت درآمد بانک­ها را افزایش می­دهد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موجب افزایش نسبت سرمایه بانک­های مورد مطالعه شده است و درجه باز تجاری در بازه زمانی مورد مطالعه موجب کاهش ریسک سیستماتیک صنعت بانکی شده است. در بین سه معیار نشان‌دهنده‌ی عملکرد بانک‌ها شامل بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت هزینه به درآمد، تنها  بازده حقوق صاحبان سهام موجب افزایش کیفیت و تنوع درآمدی بانک‌ها گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Development of Financial Markets on Banking Industry Risk in Iran

نویسندگان [English]

  • Farshid pourshahabi 1
  • nasibe keramatizade 2

2 MSc in Economics, University of Bojnord

چکیده [English]

In the present study, the effect of financial market development on banking industry risk with three criteria (capital ratio, income diversification, and beta coefficient) is investigated. Due to statistical constraints, a set of 8 active banks in Tehran Stock Exchange is investigated during the period of 2005-2015. For estimation purposes, the generalized least squares panel method (GLS) is used. The results of the study indicate that the development of financial markets in both stock and bank has increased the systematic risk of banks. Moreover, the stock index development has a positive effect on capital ratio and increases the quality of banks' income. Foreign direct investment has increased the capital ratio of the studied banks and the degree of open trade in the studied period has reduced the systemic risk of the banking industry. Among the three benchmarks that show the performance of banks, including return on assets, return on equity, and cost-to-income ratio, only return on equity has increased the quality and variability of banks' income.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank risk
  • development of financial markets
  • beta
  • bank capital
  • income diversification

- بزرگ اصل، موسی، برزیده، فرخ و محمد تقی صمدی. (1397). «تأثیر ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر پایداری مالی در صنعت بانکداری ایران؛ رهیافت رگرسیون چندک». فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال یازدهم، شماره 38.## - ختایی، محمود و پژمان عابدی فر. (1378). «گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی». نهمین کنفرانس سیاست­های پولی و ارزی، رشد پایدار اقتصاد غیر تورمی. ##- رحمانی، تیمور، مهرآرا، محسن، محسنی چراغلو، امین و گیتی شاکری. (1397). «تأثیر درجه‌ی رقابت در سیستم بانکی و الزامات سرمایه‌ای بر میزان ریسک‌پذیری بانک‌های ایران». تحقیقات اقتصادی، دوره (53). صص 44-25. ##- رسول­اف، جلال. (1391). «راهبردهای بهبود و تنوع خدمات در نظام بانکی کشور». مجموعه مقالات شانزدهمین همایش بانکداری. صص 235-192. ##- شاهچرا، مهشید و نسیم جوزدانی. (1395). «تنوع­پذیری درآمدها و سودآوری در شبکه بانکی کشور». فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی، شماره 14. صص 52-33. ##- طالبی، محمد و محمد سلگی. (1395). «بررسی رابطه بین ریسک و نسبت کفایت سرمایه: شواهدی از بانک‌های ایرانی». فصلنامه پژوهش‌های پولی- بانکی، سال نهم، شماره 30. صص 543-513. ##- عباسی، ابراهیم و روح اله پور صالحی. (1387). «بررسی رابطه بین بتا و بازده و ثبات بتا در دوره‌های رونق و رکود در بورس تهران». مجله مطالعات مالی، پیش‌شماره سوم. صص 22- 5. ##- فقهی کاشانی، محمد. (1386). «تکمیل نهادهای مالی در کشور». انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی، چاپ اول: تهران. ##- گسکری، ریحانه، سودانی، شهین و عبدالکریم گیم. (1396). «بررسی تأثیر توسعه مالی و چرخه‌های تجاری بر ریسک اعتبارات بانکی (مطالعه موردی بانک‌های تجاری منتخب)». کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان - دانشگاه علمی کاربردی شوشتر. ##