نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق/بانک مرکزی

2 عضو هیات علمی

3 کارشناس ارشد

چکیده

ورشکستگی شرکت‌ها به طور معمول بر نقدینگی بازار سرمایه و توسعه اقتصاد موثر است. در زمان ورشکستگی، بانک‌ها به طور معمول اعتباردهی به شرکت‌های ورشکسته را کاهش داده و در ازای وام به شرکت-ها، بهره بالاتری را برای جبران ریسک اضافی درخواست می‌کنند. هدف از این تحقیق بررسی ساختار مالکیت،ساختارسپرده، ساختار سود و ساختار ریسک ورشکستگی دربانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394-1388 می‌باشد.در این تحقیق از مدل معادلات همزمان به روش داده‌های پانلی جهت تجزیه تحلیل متغییرها استفاده شده است.داده های تحقیق شامل 8 بانک حاضر در نظام بانکی کشوراست. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین ساختار سپرده و ریسک ارتباط معناداری وجود دارد.بین ساختار سپرده و سود ارتباط معناداری وجود دارد.بین ساختار مالکیت و ریسک و سودارتباط معناداری وجودندارد.بین ساختار سود و ریسک ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

بررسی ساختار مالکیت، ساختار سپرده، ساختار سود و ریسک ورشکستگی مطالعه موردی: بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان [English]

  • Mehdi Basirat 2
  • Zeynab heudari 3

2 Faculty member

3 MS

چکیده [English]

This study aims to examine the effect of the concentration of ownership and the deposits structure on the link between income structure and risk of insolvency in banks of Iran over the period 2009-2015. Estimations are drived on base a system of simultaneous equations with panel data. The data set consists of 8 banks in the Iranian banking system. Our findings show that the income structure influences the insolvensy risk in banks concentrated ownership structure because the deposits structure influence strategic decisions and deposits structure have significant effect on the risk. There is significant relationship between income and deposits. But there is significant relationship between ownership and risk and income too. There is negatively and significantly relationship between income and risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concentration
  • Ownership
  • Insolvency risk
  • Deposits structure