نوع مقاله: مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی روزانه دکترای اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران،

2 دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مقاله تعریف و محاسبه شاخص تاب‌آوری نظام بودجه‌ریزی ایران است. بر این اساس، با توجه به ادبیات موجود تاب‌آوری و با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد (GT)، اشباع نظری در خصوص مقولات تاب‌آوری نظام بودجه‌ریزی حاصل شده و با رویکرد میانگین‌گیری مدل بیزی، عوامل تشکیل دهنده شاخص احصا گردید. با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی و در چارچوب عدم اطمینان مدل و با برآورد سیصد و بیست هزار رگرسیون، 4 متغیر نسبت درآمد نفتی به کل درآمد دولت، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نسبت بودجه جاری به بودجه عمرانی، به عنوان متغیرهای غیرشکننده (به این معنی که اثر خود را در حضور سایر متغیرها به عنوان عوامل موثر بر تاب‌آوری بودجه دولت حفظ کرده و با معنی شده‌اند)، در حضور 18 متغیر شناخته شدند که نشان می‌دهد می‌بایست در سنجش اثرگذاری در بخش بودجه دولت به این متغیرها بیش از سایر متغیرها توجه گردد. در این راستا کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، کوچک کردن دولت و افزایش حساسیت در تخصیص بودجه برای کاهش میزان آسیب‌پذیری پیشنهاد می‌شوند. سری زمانی شاخص تاب‌آوری بخش بودجه دولت براساس متغیرهای نرمال شده این متغیرها برای بازه زمانی 1352 تا 1395 محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Resilience Index of Budgeting system of Iran’s Economy

نویسندگان [English]

  • Hesameddin Ghasemi 1
  • Abbas Arabmazar 2

1 Ph.D. Student of economics, Shahid beheshti University, Tehran, Iran

2 Associate Professor,Faculty of Economics, Shahid beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this paper is to define and calculate Iran's budgeting system resilience index. So, according to the existing resilience literature, and using the grounded theory (GT) approach, theoretical saturation was obtained with respect to the resilience components of the budgeting system and indicator factors were extracted using the bayesian model averaging approach. Four variables were identified in the presence of 18 variables, in the framework of the model's uncertainty and with an estimated three hundred and twenty thousand regressions; which include 4 variables: oil revenue to total government revenue ratio, budget deficit to GDP ratio, inflation rate and current budget to development budget ratio, as non-fragile variables, (this means that it retains its work as an effective factor in the resilience of the government budget sector in the presence of other variables and have meaning). Which shows that these variables should be considered more than other variables in assessing the effect of government budget sector. Decrease the dependence of the budget on oil revenues, minimize government size and increased sensitivity in budget allocation recommended to reduce the vulnerability. The time series of the index of government budget sector’s resilience is calculated based on the normalized variables of these variables for the period from 1973 to 2016.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • Vulnerability
  • grounded theory
  • Bayesian Model Averaging
  • Government Budget Sector