نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 پژوهشگر

چکیده

هدف این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر چرخه های تجاری از طریق مکانیزم های انتقال در اقتصاد ایران است. برای این منظور، با استفاده از مدل غیرخطی خودهمبسته انتقال ملایم چند وضعیتی و تابع انتقال لجستیک از بین مکانیزم های انتقال، متغیرهای نرخ سود سپرده سرمایه گذاری یک ساله و مانده تسهیلات اعطایی با دو وقفه انتخاب شده است.برای تخمین مدل غیرخطی خودهمبسته انتقال ملایم چند وضعیتی از برآوردگر حداقل مربعات غیرخطی و الگوریتم نیوتن- رافسون استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سیاست پولی بر چرخه های تجاری از طریق مکانیزم انتقال نامتقارن بوده است و برآورد مدل غیرخطی خودهمبسته انتقال ملایم چند وضعیتی با توجه به مقادیر آستانه ای دو متغیر انتقال چهار وضعیت را در چرخه های تجاری اقتصاد ایران نشان می دهد.همچنین توابع واکنش تکانه تعمیم یافته یک ویژگی وابسته به زمان و وابسته به وضعیت را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling Multiple Regimes in Iran's Business Cycle: A Dynamic Approach

نویسندگان [English]

  • hashem zare 1
  • farnaz azhdarnia 2

1 Department of Economic, Faculty of Economic and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University

2 Reasercher

چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the effects of asymmetric monetary policy On business cycles by transmission mechanisms in Iran Economy.for this end, by applying nonlinear approach of Multipe Regime Smooth Transition Autoregressive Model and logestic transmission function, Among transmission mechanisms variables interest rate investment deposits for One year and the facilities extended by bank and institution variables for 2 lags Are Choiced.to estimate the nonlineary model MRSTAR , we have used from Nonlinearity Least Square method and Newton-Raphson algorithme, findings of This study shows that monetary policy on bussines cycles has been from Asymmetric transmition mechanism and the estimation of nonlinear MRSTAR Models of two variables transition has shown four states in Irans`economy . also Generalized impulse response functions indicate a time and situation-dependent Features.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business cycle
  • Monetary policy
  • the multiple Regime Smooth