نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

اقتصاد ایران اقتصادی وابسته به نفت است که با مشکلات زیادی همراه بوده و سیکل‌های تجاری بزرگ و کوچک داشته است. شناخت این سیکل‌ها کمک بسیار شایانی به برنامه‌ریزان و سیاستگذاران اقتصادی در ارائه تصمیمات بهتر می‌کند. هدف از این مطالعه بررسی سیکل‌های تجاری تولید، شاخص سهام و قیمت نفت و همزمانی بین آنهاست. در این پژوهش با استفاده از مدل غیر خطی مارکوف سویچینگ، رژیم سیکل‌های تجاری، قیمت نفت و شاخص سهام در قالب دو رژیم رکود و رونق با تعدیل فصلی طی 1372 تا 1395 شناسایی شده است. نتایج حاکی از آن است که در بخش حقیقی اقتصاد، طول دوران رونق و احتمال ماندگاری در آن از رکود بیشتر است. همچنین دوران رونق شاخص سهام و قیمت نفت بیشتر از دوران رکود است. به منظور بررسی همزمانی سیکل‌ها نیز از ضرایب همبستگی و رابطه علیت گرنجر استفاده شده است. نتایج همزمانی سیکل‌ها نیز نشان داده است که قیمت نفت و شاخص سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی پیشرو هستند. بر این اساس به سیاست‌گذاران توصیه می‌شود که با در نظر گرفتن میزان هم‌پوشانی بخش حقیقی اقتصاد با شاخص سهام و قیمت نفت و پیشرو بودن شاخص سهام و قیمت نفت نسبت به بخش حقیقی اقتصاد فرصت دارند تا با اتخاذ سیاست-های مناسب از تاثیرات منفی نوسانات بازار سهام و نفت بکاهند و بر تاثیرات مثبت آن بیفزایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synchronization of oil price and stock index with business cycle: Based on the Markov Switching Approach

نویسندگان [English]

  • roya seifipour
  • Azadeh Mehrabian
  • Behnam Hoseinpour

Economics, Faculty of Economics and Accounting, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the business cycles, stocks and oil prices, and the synchronization between them. In this research, the regime of business cycles, oil prices and stock indexes in the form of two regimes of recession and boom were identified for the period 1372 to 1395(as seasonally adjusted). The results indicate that in the real sector of the economy, the length of a period of the boom is more than a recession, and the likelihood of a boom is equal to 0.92 percent and more than a regime change or the stagnation of the recession. The period of rising of the stock index is more than the period of its recession. But the period of rising in oil prices is less than the period of its recession. The results of the coincidence of variables indicate that oil price is the leading in three seasons and coincident to GDP. Also, the stock index is leading in three seasons with GDP but in the opposite direction.
The policy recommendation of this paper is that policymakers, having regard to the extent to which the real sector of the economy is closely aligned with the stock index and the price of oil, and being leading of the stock index and the price of oil in the real sector of the economy, by adopting appropriate policies, they can reduce the negative effects of fluctuations in the stock market and oil and add its positive effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Markov Switching Model
  • Business Cycles
  • Boom and Depression
  • Synchronization of Cycles

-         اسفندیاری، علی اصغر و نجمه السادات موسوی. (1390). «سیکل­های تجاری در اقتصاد ایران و تحلیل علل بروز آن با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته». سیاست­های اقتصادی. 87، ج7، ش2، 41-66. ##آرمن، سیدعزیز و فرزانه پیرو. (1392). «بررسی عدم تقارن در ادوار تجاری و نقش تکانه­های نفتی در ایجاد آن». فصلنامه اقتصاد مقداری. 10(4): 146-113. ##حسینی نسب، سیدابراهیم، محسن خضری و احمد رسولی. (1390). «تعیین اثرات نوسانات قیمت نفت بر روش بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران: آنالیز موجک و راه­گزینی مارکوف». فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی. 8(29): 60-31. ## صیادزاده، علی و آلن جمالدیکاله. (1387). «بررسی ویژگی­های ادوار تجاری در ایران در دوره 1385-1338». فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی. 16(46): 82-63. ##طیب­نیا، علی و فاطمه قاسمی. (1389). «اندازه­گیری چرخه­های تجاری در ایران». مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، 3(45): 1-24. ##کازرونی، علیرضا و اصغرپور، حسین و محمدپور، سیاوش و بهاری،  صابر. (1391). اثرات نامتقارن نوسانات نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصادی در ایران:رهیافت مارکوف سوئچینگ. مجله اقتصادی- دو ماهنامه ی بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی، شماره های 7و8، صفحات 26-5. ##کریمی و طیبی. (1389). «ادغام تجارت و هماهنگ­سازی چرخه­های کسب ­و­کار با تاکید بر ترتیبات منطقه­ای در میان ملل سازمان ملل متحد». فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 18(54): 146-123. ##هادیان، ابراهیم و محمدرضا هاشم پور. (1382). «شناسایی چرخه­های تجاری در اقتصاد ایران». فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، 15: 120-93. ##هوشمند، محمود، محمدعلی فلاحی و سپیده توکلی قوچانی. (1387). «شوک­های قیمت نفت و رشد اقتصادی بر مشاهدات اوپک». مجله دانش و توسعه، دوره 15. شماره22. ص29-55. ##

-          Alkhareif, R. & N. Alsadoun. (2016). Estimating the Output Gap for Saudi Arabia. Saudi Arabian Monetary Agency. 165: 1-18. ##Arouri MEH. & C. Rault. (2009). Oil Prices and Stock Markets in GCC Countries: Empirical Evidence from Panel Analysis. International Journal of Finance & Economics. In Press. ##Burns, A. F. & W.C. Mitchell. (1946). Measuring Business Cycles. New York: National Bureau of Economic Research. ##Camacho, M. & G. Perez-Quiros. (2006). A New Framework to Analyze Business Cycle Synchronization. Nonlinear Time Series Analysis of Business Cycle. Elsevier’s Contributions to Economic Analysis series. Chapter 5, 276, 133-149. ##Caraiani, P. (2010). Modeling Business Cycles in the Romanian Economy Using the Markov Switching Approach. Romanian Journal of Economic Forecasting. 1: 130-136. ##Choe, J. (2001). An Impact of Economic Integration through Trade: on Business Cycle for 10 East Asian Countries. Journal of Asian Economics. North-Holland. pp: 558-586. ##Darvas, Z. & G. Szapary. (2004). Business Cycle Synchronization in the Enlarged EU. Open Economies Review. 19: 1-19. ##Davig, Troy & E. Leeper. (2006). Fluctuating Macro Policies and the Scale Theory. National Bureau of Economic Research Macroeconomics. 21: 247-316. ##Farzana, S., A. Haider, S. Jabeen & M. Husnain. (2015). Estimating Potential Output for Pakistan: A Production Function Approach. British Journal of Economics, Management & Trade. 9(4): 1-13. ##Fedderke, J.W. & D. Mengisteab. (2016). Estimating South Africa’s Output Gap and Potential Growth Rate. Economic Research Southern Africa. 122: 2-42. ##Frankle, J.A. & A.K. Rose. (1998). The Endogeneity of the Optimal Currency Area Criteria. Economic Journal. 108: 1009-1025. ##Gyomai, G. (2008). OECD System of Composite Leading Indicators (Manuscript).OECD. ##Hamilton, J.D. & G. Lin. (1996). Stock Market Volatility and the Business Cycle. Journal of Applied Econometrics. 11(5): 573-593. ##Hamilton, James D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Non-stationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica. pp: 357–384. ##Hansen, B.E. (1999). Threshold Effects in Non-Dynamic Panels: Estimation, Testing and Inference. Journal of Econometrics. 39: 345-368. ##Hansen, B.E. (1992). The likelihood ratio test under non-standard conditions: Testing the Markov Switching model of GNP. Journal of Applied Econometrics. 7(1): 61-82. ##Harding, D. & A. Pagan. (2002). Dissecting the Cycle: A Methodological Investigation. Journal of Monetary Economics. 49: 321-365. ##Jammazi, R. (2012). Oil Shock Transmission to Stock Market Returns: Wavelet-Multivariate Markov Switching GARCH Approach. Energy. 37(1): 430-454. ##Kanas, A. & I. Christos. (2010). Causality from Real Stock Returns to Real Activity: Evidence of Regime-Dependence. International Journal of Finance and Economics. 15 (2): 180–197. ##Kim, H. Plummer & A. Kose. (2003). Dynamics of Business Cycles in Asia: Differences and Similarities. Review of Development Economics. 7(3). ##Lan, Y. & K. Sylwester. (2010). Provincial Fiscal Positions and Business Cycle Synchronization across China. Journal of Asian Economics. 21: 355–364. ##Leiva-Leon, D. (2014). Real vs. Nominal Cycles: A Multistate Markov-Switching Bi-Factor Approach. Studies on Nonlinear Dynamics and Econometrics. 18(5): 557-580. ##Lucas, R.E. (1997). Understanding Business Cycles. In K. Brunner and A. Meltzer (eds), Stabilization of the Domestic and International Economy, Carnegie-Rochester Series on Public Policy, 5: 7-29. ## Maghyereh, A. & A. Al-Kandari. (2007). Oil Prices and Stock Markets in GCC Countries: New Evidence from Nonlinear Co-integration Analysis. Managerial Finance. 33(7): 449-460. ##Poncet, S. (2004). Are Chinese Provinces Forming An Optimal Currency Area. Tinbergen Institute, Erasmus University Rotterdam. p.2. ##Poterba, J. (2000).Stock Market Wealth and Consumption. In: Journal of Economic Perspectives. 14. 99–118. ##Randi Naes, J., A. skjeltorp & Bernt. d. Arne. (2010). Stock Market Liquidity and the Business Cycle. ##Romer, C. (1990).The Great Crash and the Onset of the Great Depression. In: The Quarterly Journal of Economics. 105. 597–624. ##Romer, C.D. (2008). Business Cycles. In D.R., Hederson (ed). Concise Encyclopedia of Economics. Liberty Fund Inc. ##Shin, K. & Y. Wang. (2003). Trade Integration and Business Cycle Synchronization in East Asia. p.3-4. www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ni##Shin, K. & Y. Wang. (2005).The Impact of Trade Integration on Business Cycle Co-Movements in Europe. Review of World Economics. 141(1): 104-123. ##Sullivan, A.O. & S. M. Sheffrin. (2006). Economics Principles and Tools, Fourth Edition. (substantially revised) Prentice Hall. ##Temin, P. (1976). Did Monetary Forces Cause the Great Depression? New York: W.W. Norton. ##www.inra.fr/internet/departments/esk/uk/lea/documents/seminaries/texte0405/pono5are.pdf. ##