نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بانک اقتصاد نوین شیراز سرپرستی منطقه پنج استان ها

2 دانشیار- شیراز _میدان ارم _پردیس ارم _دانشکده اقتصاد (گروه اقتصاد) کد پستی :7194685111 -دورنگار:07116276371_07116272521---7116276371-0711-6134440-09173100650

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت­بندی عواملی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مانع جذب سرمایه­گذاری در استان فارس می­گردند. برای شناسایی این عوامل ابتدا 35 عامل از عواملی که در ادبیات نظری و مطالعات تجربی انجام گرفته بر آنها تاکید بیشتری گردیده بود استخراج و سپس در قالب پرسشنامه دور نخست دلفی، به 12 نفر از خبرگان که با روش هدفمند قضاوتی انتخاب شده بودند، داده شد. در پایان دور نخست دلفی به جز عامل مربوط به «ضعف زیر ساخت­ها (حمل و نقل، تأمین برق و ...)»، روی بقیه عوامل توافق حاصل گردید. عامل حذف شده در دور نخست دلفی به دور دوم منتقل شد و از آنجا که در دور دوم نیز روی این عامل توافقی حاصل نگردید، این عامل به طور کلی از پرسشنامه سرمایه­گذاران حذف گردید. بعد از آن پرسشنامه سرمایه گذاران با 34 گویه تهیه و تدوین گردید. این پرسشنامه به 300 نفر از سرمایه گذاران فعال در شهرک صنعتی شیراز و سرمایه گذارانی که در مکان­های دیگر در استان فارس فعالیت دارند داده شد. در نهایت پاسخ­های دریافتی از سرمایه­گذاران با روش تحلیل رابطه­ای خاکستری اولویت بندی گردید. نتایج نشان می­دهد «مشکل دریافت تسهیلات از بانک­ها»،«بی ثباتی در قیمت مواد اولیه»، «عدم امنیت سرمایه­گذاری»، «عدم ثبات نرخ ارز» و «بروکراسی و تشریفات غیرضروری و طولانی بودن زمان اخذ مجوز و
استعلام­ها» به ترتیب از مهمترین موانع جذب سرمایه­گذاری در استان فارس به شمار می­روند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the Barriers of Investment Attraction in the Fars Province

نویسندگان [English]

  • mohammad javad Nazari 1
  • ebrahim hadian 2

1 enbank

2 Department of Economics

چکیده [English]

The main purpose of this research is to identify and prioritize factors that directly or indirectly hinder the attraction of investment in Fars province. In order to identify these factors, 35 factors were first extracted from those that were more emphasized in the theoretical literature and empirical studies, and then in the form of the Delphi first round questionnaire, twelve experts were selected using purposive judgment. At the end of the first round of Delphi, except for the "infrastructure weaknesses (transportation, power supply, etc.)", all other factors were agreed upon. The eliminated factor of first round of Delphi was transferred to the second round and since there was no agreement on this factor in the second round, it was generally excluded from the investors' questionnaire. Investors' questionnaire with 34 items was then prepared. The questionnaire was given to 300 active investors in Shiraz Industrial City and investors active elsewhere in Fars province. Finally, the responses received from investors were prioritized using Gray Relational Analysis (GRA). The results show that "difficulty in obtaining loans from banks", "volatility in commodity prices", "investment insecurity", "exchange rate instability", and "bureaucracy and unnecessary formalities and the length of time permits and inquiries" are the most important barriers to attracting investment in Fars province, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • barriers of investment
  • Delphi method
  • Gray relational analysis method (GRA)

-برانسون، ویلیام اچ. (1378). «تئوری و سیاست­های اقتصاد کلان». ترجمه دکتر عباس شاکری، تهران، نشر نی، 370-364.## برقی اسگویی، محمدمهدی و مصطفی شکری. (1397). « بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران با تأکید بر نقش مالیات بر درآمد (رویکرد فازی)». فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی. دوره 9، شماره 33، 120-109. ##جهانگرد، اسفندیار، دانشمند، آرین پناهی، سامان و بهنام نیک بین. (1396). «اثر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران بسط مدل پاجولا». اقتصاد مالی و توسعه، سال یازدهم، شماره 40، 115-95. ##حسین زاده بحرینی، محمدحسین و سعید ملک الساداتی. (1390). «موانع نهادی سرمایه­گذاری و کسب و کار درایران». فصل­نامه پژوهش بازرگانی، شماره 59، 55-22. ##- فرد، حسن، الوانی، مهدی. (1391). «روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکرد جامع». چاپ ششم، تهران، انتشارات صفار- اشراقی. ##- رضایی، مهدی، حیدری، خلیل و پریسا یعقوبی منظری. (1396). «شناسایی اولویت­های سرمایه گذاری صنعتی در ایران با تاکید بر رشد ارزش افزوده». مدل سازی اقتصادی، سال یازدهم، شماره 2، 135-111.  ##- رهبر، فرهاد، مظفری خامنه، فرشید و شاپور محمدی. (1386). «موانع سرمایه­گذاری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی ایران». مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 81، 138- 111. ##- کازرونی، علیرضا، علیلو، خاطره و زانا مظفری (1397). « بررسی تاثیر همزمان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نرخ شهرنشینی بر رشد اقتصادی استان های ایران (1394-1385)». پژوهش نامه اقتصادی، سال هجدهم، شماره 4، ص 71. ##- نورث، داگلاس. (1377). نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمة محمدرضا معینی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات. ##- وفا، مهرداد و غلامرضا معمارزاده. (1393). «بررسی موانع توسعه سرمایه گذاری زیربنایی در کشور». مطالعات کمّی در مدیریت، سال پنجم، شماره دوم، 14-1. ##