نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بانک اقتصاد نوین شیراز سرپرستی منطقه پنج استان ها

2 دانشیار- شیراز _میدان ارم _پردیس ارم _دانشکده اقتصاد (گروه اقتصاد) کد پستی :7194685111 -دورنگار:07116276371_07116272521---7116276371-0711-6134440-09173100650

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عواملی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مانع جذب سرمایه گذاری در استان فارس می گردند. برای شناسایی این عوامل ابتدا 35 عامل از عواملی که در ادبیات نظری و مطالعات تجربی انجام گرفته بر آنها تاکید بیشتری گردیده بود استخراج، و سپس در قالب پرسشنامه دور نخست دلفی، به 12 نفر از خبرگان که با روش هدفمند قضاوتی انتخاب شده بودند ، داده شد. در پایان دور نخست دلفی به جز عامل مربوط به « ضعف زیر ساخت ها(حمل و نقل، تأمین برق و ...) »، روی بقیه عوامل توافق حاصل گردید. عامل حذف شده در دور نخست دلفی به دور دوم منتقل شد و از آنجا که در دور دوم نیز روی این عامل توافقی حاصل نگردید، این عامل به طور کلی از پرسشنامه سرمایه گذاران حذف گردید. بعد از آن پرسشنامه سرمایه گذاران با 34 گویه تهیه و تدوین گردید. این پرسشنامه به 300 نفر از سرمایه گذاران فعال در شهرک صنعتی شیراز و سرمایه گذارانی که در مکانهای دیگر در استان فارس فعالیت دارند داده شد. در نهایت پاسخ های دریافتی از سرمایه گذاران با روش تحلیل رابطه ای خاکستری اولویت بندی گردید.
نتایج نشان می دهد «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»،«بی ثباتی در قیمت مواد اولیه»، «عدم امنیت سرمایه گذاری»، «عدم ثبات نرخ ارز» و «بروکراسی و تشریفات غیر ضروری و طولانی بودن زمان اخذ مجوز و استعلام ها» به ترتیب از مهمترین موانع جذب سرمایه گذاری در استان فارس به شمار می روند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Indetifying The Barriers Of Investment Absorption In The Fars Province

نویسندگان [English]

  • mohammad javad Nazari 1
  • ebrahim hadian 2

1 enbank

2 Department of Economics

چکیده [English]

This paper aims to identify and prioritize factors leading to an investment-reduction in Fars. 35 factors were extracted from the literature and 12 people of experts including professors and municipal and provincial authorities were chosen by targeted judgment method and each was given a first round Delphi questionnaire. After the first round of Delphi, an agreement was achieved on all factors except the factor related to ‘poor infrastructures (transportation, power provision, and etc.)’. The eliminated factor of first round of Delphi was moved to the second round and as no agreement was achieved from the second round neither, this factor was dropped from the investors’ questionnaire; the investors’ questionnaire was compiled with 34 factors. The investors’ questionnaire was given to 300 people including active investors at Industrial Town of Shiraz and other active investors in Shiraz and Fars. Then the received answers were prioritized by Gray relational analysis method (GRA).
Results demonstrated that “issue of receiving facilities from local banks”, “instability of raw material prices”, “insecurity of investment”, “instability of the exchange rate”, and “bureaucracy and unnecessary formalities and the long lasting procedure of license authorization and inquiries” are the most important barriers of investment in Fars, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • barriers of investment
  • Delphi method
  • Gray relational analysis method (GRA)