نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

اصلاح الگوی مصرف موثرترین راه برای حفظ و بقای منابع انرژی تجدید ناپذیر و کاهش آلودگی ناشی از مصرف آن می باشد. لذا در این مطالعه با هدف شناسایی استان های پرمصرف و تفکیک آن از استان های کم مصرف تلاش می شود با استفاده از روش پنل پویا طی دوره زمانی 93-1385، تابع تقاضای بنزین برای استان های پرمصرف و کم مصرف برآورد گردد و از طریق مقایسه کشش های قیمتی تقاضای بنزین در این استانها، امکان اعمال تبعیض استانی قیمت بنزین بررسی گردد. همچنین با محاسبه درآمد معادل ناشی از افزایش قیمت بنزین و تحلیل سناریو های مختلف قیمتی توصیه‌های سیاستی ارائه گردد. نتایج حاصل از تخمین تابع تقاضای بنزین در کوتاه مدت بیانگر این است که با افزایش یک درصدی قیمت بنزین، مصرف بنزین در استانهای پرمصرف به طور متوسط 23/0 درصد و در استان های کم مصرف به طور متوسط 18/0 درصد کاهش می یابد. همچنین درامد معادل در استان های کم مصرف برابر با e^(33/11) و در استانهای پرمصرف برابر با e^(67/65) می باشد که بیانگر این موضوع است که مصرف کنندگان بنزین در استان های پر مصرف از افزایش قیمت واقعی بنزین بیشتر از استانهای کم مصرف متضرر می‌شوند. بنابراین میتوان از طریق اعمال تبعیض استانی قیمت بنزین بین استان های کم مصرف و پرمصرف، بر کنترل روند مصرف بنزین در این استان ها موثر واقع شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey Effect of Province Prejudice of Petroleum Price on It's Consumption and Enforce Different Price Scenarios

نویسندگان [English]

  • abbas arabmazar 1
  • saeede torkian 2

2 shahid beheshti university

چکیده [English]

Improvement of consumption pattern is the best way for decrease energy consumption. In this paper, for aim of identification wasteful and useless provinces, from dynamic panel method for period of 2006-2014 is used for useless and wasteful provinces and survey prejudice between provinces with comparison of price elasticities of petroleum demand. Equivalent value method is used to survey effects of petroleum price increasing in different scenarios. Results reveal that in short run with one percent increase in petroleum price, it's consumption decreases 0/23% in wasteful provinces and 0/18% in useless provinces. EV in useless provinces ise^(33/11) and e^(67/65)in wasteful provinces which shows that petroleum consumers perceive from rise of petroleum real price in wasteful provinces more than useless provinces.Therefore petroleum consumption is affected in different provinces with price prejudice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Petroleum Consumption
  • Price Prejudice
  • Dynamic Panel
  • Price Elasticity of Petroleum Demand

 امامی میبدی، علی، گرایی نژاد، غلامرضا و نگین دارابی. (1393). «برآورد تابع تقاضای بنزین در ایران طی دوره زمانی 1381 تا 1386 با استفاده از تکنیک پنل دیتا». فصلنامه علوم اقتصادی، 8(27): 50-29.## شاکری، عباس، محمدی، تیمور، جهانگرد، اسفندیار و میرحسین موسوی. (1389). «تخمین مدل ساختاری تقاضای بنزین و نفت گاز در بخش حمل و نقل ایران». فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 7 (25): 21-1. ##فطرس، محمد حسن، صحرایی، راضیه و معصومه یاوری. (1393). «برآورد تابع تقاضای انرژی بخش حمل و نقل جاده ای ایران 1392-1357». فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، دوم، 7: 42-23. ##کریمی، محمد شریف و قدرت‌الله امام‌وردی. (1392). «هزینه رفاهی ناشی از اثرات افزایش قیمت حامل­های انرژی بر هزینه‌های رفاهی مصرف‌کننده در ایران». مجله علوم اقتصادی، 7 (23): 80-61. ##وزارت نیرو، معاونت انرژی، دفتر برنامه ریزی انرژی، ترازنامه انرژی 1393. ##

Barla, Ph., M. Herrmann, C. Criado & L. Moreno. (2015). Are Gasoline Demand Elasticities Different Across Cities?. Working Paper, No. 4. ##Cheon, A., J. Urpelainen & M. Lackner (2013). Why Do Government Subsidize Gasoline Consumption? An Empirical Analysis of Global Gasoline Prices. Journal of Energy Policy, 56: 382-390. ##Dahl, C. & T. Sterner. (1992). Analyzing Gasoline Demand Elasticities: A Survey. Journal of Energy Economics, 13: 203-210. ##Deaton, A. & J. Muellbauer. (1980). An Almost Ideal Demand System. American Economic Review, 70: 312-326. ##Lim, Kyoung-Min., K. Myunghwan, K. Chang Seob & Y. Seung-Hoon. (2012). Short-Run and Long-Run Elasticities of Diesel Demand in Korea. Journal of Energies, 5: 5055-5064. ##Tiezzi, S. & S. Verde. (2016). Differential Demand Response to Gasoline Taxes and Gasoline Prices in the U.S. Journal of Resource and Energy Economics, 44: 71-91. ##