نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 مدرس دانشگاه

چکیده

در سال های اخیر موضوع محیط زیست بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. این مقاله به دنبال استخراج منحنی پویای محیط زیست کوزنتس می باشد. در این پژوهش با در نظر گرفتن یک اقتصاد بسته، یک بخش از سرمایه برای تولید کالا استفاده می شود که موجب تولید آلودگی و تخریب محیط زیست می شود. سرمایه باقی مانده به منظور کاهش آلودگی مورد استفاده قرار می گیرد. در نتیجه بررسی های انجام شده مشخص گردید که منحنی محیطی زیست کوزنتس در خارج از شرایط پایدار و بهینه قرار دارد. لازم به ذکر است این مدل پیشنهاد می کند که اقتصاد باید یک بخشی از سرمایه خود را برای جلوگیری و کاهش فعالیت های مخرب محیط زیست تخصیص دهد. به علاوه تخریب محیط زیست در هر مرحله ای رخ می دهد و به این دلیل می باشد که سرمایه کافی برای ممانعت و کاهش فعالیت های مخرب محیط زیست در مراحل گذشته، تخصیص داده نشده است (تخصیص بهینه در این شرایط نشان شده است)؛ بنابراین، برای بازیابی کیفیت محیط زیست و بهبود آن، یک سرمایه گذاری مناسب نیاز می باشد تا ذخیره سرمایه کافی در اقتصاد نیز ایجاد گردد تا با حرکت از سرمایه گذاری نامطلوب به سرمایه گذاری مطلوب در جهت بهبود کیفیت محیط زیست، بر روی منحنی، سطح آلودگی کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Extracting The Dynamic Curve of the Kuznets Environment

نویسندگان [English]

  • majid ahmadian 1
  • ghahraman abdoli 1
  • Farkhonde jabalameli 1
  • mahmood shabankhah 1
  • Seyed Adel khorasani 2

1 Tehran University

2 Teacher

چکیده [English]

In recent years, the issue of the environment has become more important than ever. This article seeks to extract the dynamic Kuznets environment curve. In this study, taking into account a closed economy, a part of capital used to produce goods that causes pollution and environmental degradation. The remaining capital used to reduce pollution. As a result of the studies, it found that the environmental curvature of Kuznets is outside of the stable and optimal conditions. It should noted that this model suggests that the economy should divide a part of its capital to prevent and reduce environmental degradation. Also, environmental degradation occurs at any stage, due to the fact that enough funds have not allocated to prevent and reduce environmental degradation in the past stages (optimal allocation has indicated in these conditions); thus To retrieve and improve the quality of the environment, an appropriate investment needed to save enough capital in the economy, by moving from undesirable investments to the optimal investment to improve the quality of the environment, on the curve, the level of pollution Decrease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Environmental Kuznets Curve
  • Abatement Activity
  • Capital
  • Hamilton Function
  • Steady State

-     اخوی، احمد. (1383). «اقتصاد کلان (پایه‌ای و کاربردی)». تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، (5):170- 193.## -    تفضلی، فریدون. (1391). «اقتصاد کلان نظریه­ها و سیاست­های اقتصادی». تهران، نی،(19):450- 467. ##- خوش اخلاق، رحمان و دلالی اصفهانی، رحیم و ناصر یارمحمدیان. (1390). «تحلیل منحنی محیط زیست کوزنتس با استفاده از فرآیند کیفیت زیست محیطی مشمول انتخاب سبد مصرفی خانوار». فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی، ۲، (6):  ۸۵- ۱۰۴. ##- روانشادنیا، مهدی. (1392). «مدیریت ایمنی در پروژه­های عمرانی». سیمای دانش، (2):130- 143. ##-        روزبهان، محمود. (1388). «نظریه اقتصاد خرد». چارلز فرگوسن، مرکز نشر دانشگاهی، (5):70- 93. ##-      شریف، مصطفی. (1387). «اقتصاد کلان». اطلاعات، (1): 172- 184. ##-   فرجی دیزجی، یوسف. (1389). تئوری اقتصاد خرد». دانشکده علوم اقتصادی، (1): 543- 562. ##-  فرهنگ، منوچهر. (1379). «فرهنگ علوم اقتصادی». ذهن آویز، (1): 285. ##-           فقیه، نظام الدین. (1393). «سیستم­های پویا: اصول و تعیین هویت». سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها، سمت، (1): 223- 230. ##- فقیه، نظام الدین. (1386). «سیستم‌های کنترل». شیراز: نوید شیراز، (1): 87- 92. ##-        قدیری اصلی، باقر. (1391). «کلیات علم اقتصاد، تهران». سپهر، (9): 331- 340. ##-     مهرآرا، محسن و صارم، مهدی و حسین توکلیان. (1391). «اقتصاد ریاضی (یک رویکرد پویا)». نور علم، (9): 252- 263. ##

- Andreoni, J. & A. Levinson. (2001). The Simple Analytics of the Environmental Kuznets Curve. Journal of Public Economics 80(2): 269-286. ##- Antweiler, W., B.R. Copeland & M.S. Taylor. (2001). Is Free Trade Good for the Environment? American Economic Review 91(1): 877-908. ##- Apergis, N. (2016). Environmental Kuznets Curves: New Evidence on Both Panel And Country-Level CO2 Emissions, Energy Economics 54(2): 263-271. ##- Apergis, N. & I. Ozturk. (2015). Testing Environmental Kuznets Curve Hypothesis in Asian Countries, Ecological Indicators 52(3): 16-22. ##- Arrow, K., B. Bolin, R. Costanza, C. Folke, C.S. Holling, B. Janson, S. Levin, K. Maler, C. Perrings & D. Pimental. (1995). Economic Growth, Carrying Capacity and The Environment. Science Reprint in Ecological Economics, (7): 91- 95. ##- Babu, S.S. & S.K. Datta. (2013).The Relevance of Environmental Kuznets Curve (EKC) in a Framework of Broad-Based Environmental Degradation and Modified Measure of Growth A Pooled Data Analysis. Int. J. Sustain. Dev. World Ecol. 17(1): 309-316. ##- Beckerman, W. (1992). Economic Growth and The Environment: Whose Growth? Whose Environment? World Development 20(1): 48- 496. ##- Bhagawati, J. (1993). the Case for Free Trade. Scientific American (9): 42-59. ##- Brock, W.A. & M.S. Taylor. (2010). The Green Solow model. J. Econ. Growth (15): 127-153. ##- Brock, W.A. & M.S. Taylor. (2004). The Green Solow Model, Department of Economics, University of Wisconsin, Working paper (3): 1-16. ##- Broek, B.W.W. & H. Kappen. (2008). Graphical Model Inference in Optimal Control of Stochastic Multi-Agent Systems. Journal of AI Research 32(3): 95-122. ##- Broek, B.v.d., W. Wiegerinck & H. Kappen. (2008). Optimal Control in Large Stochastic Multi-Agent Systems. In Adaptive Agents and Multi-Agent Systems III. Adaptation and Multi Agent Learning, (4): 14-26. ##- Bruvoll, A., T. Fahn & Strom. (2003). Quantifying Central Hypotheses on Environmental Kuznets Curves for A Rich Economy: A Computable General Equilibrium Study. Scottish Journal of Political Economy, 50 (2): 149-173. ##- Bulte, E.H. & D.P. Van Soest. (2001). Environmental Degradation in Developing Countries: Households and the (Reverse) Environmental Kuznets curve. Journal of Development Economics 65: 225-235. ##- Chichilinsky, G. (1994). North-South Trade and the Global Environment. The American Economic Review, 84(4): 851-74. ##- Copeland, B.R. & M.S. Taylor. (1994). North-South Trade and the Environment. Quarterly Journal of Economics, 109(3): 755-85. ##- Destek, M.A. & A.S. Samuel. (2019). Investigation of Environmental Kuznets Curve for Ecological Footprint:The Role of Energy Andfinancial Development, Science of the Total Environment 65(5): 2483-2489. ##- Dinda, S. (2005). A Theoretical Basis for the Environmental Kuznets Curve. Ecol. Econ. 53(3): 403-413. ##- Farhani, S., S. Mrizak, A. Chaibi & C. Rault. (2014). The Environmental Kuznets Curve and Sustainability: A Panel Data Analysis. Energy Policy 71(3): 189-198. ##- Geldrop, V. & C. Withagen. (2000). Natural Capital and Sustainability. Ecological Economics, 32(3): 45-55. ##- Grossman, G.M. & A.B. Krueger. (1991). Environmental Impacts of the North American Free Trade Agreement. NBER. (7): 65-73. ##- Grossman, G.M. & A.B. Krueger. (1993). Environmental Impacts of the North American Free Trade Agreement. In: Garber, P. the U.S. Mexico Free Trade Agreement. MIT Press, Cambridge (4): 13-56. ##- Hettige, H.M. Mani & D. Wheeler. (1998). Industrial Pollution and Economic Development, Policy Research Working Paper 1876. Washington, DC: World Bank. (8): 123-157. ##- Hofkes, M.W. (1996). Modelling Sustainable Development: An Economy-Ecology Integrated Model. Economic Modelling, 13: 33-53. ##- Ipcc. (2014). Climate Change, Impacts, Adaptation and Vulnerability. Part A: Globaland Sectoral Aspects. In: Field, C.B., Barros, V.R., Dokken, D.J., K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea & L.L. White. (Eds.), Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Inter-governmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 80-115. ##- James fetal, W. (1990). Explorations in Microeconomics, CAT Publishing co. 23: 50-68. ##- Joan Robinson, J. (1982). it is the Science of Confusing Stocks with flows. It is this Confusion that has Kept the Quantity Theory of Money Alive Until Today, Shedding Darkness, Cambridge Journal of Economics, 52(5): 295-296. ##- Kearsley, A. & M. Riddel. (2010). A Further Inquiry into the Pollution Haven Hypothesis and the Environmental Kuznets Curve. Ecol. Econ. 69(4): 905-919. ##- Kijima, M., K. Nishide & A. Ohyama. (2010). Economic Models for the Environmental Kuznets Curve: A Survey, Journal of Economic Dynamics & Control 34: 1187-1201. ##- Koop, G. & L. Tole. (1999). Is there an Environmental Kuznets Curve for Deforestation? Journal of Development Economics, 58: 231-244. ##- Kuznets, P. & P. Simon. (1955). Economic Growth and Income In-Equality. American Economic Review 45(1): 1- 28. ##-Lieb, C.M. (2002). The Environmental Kuznets Curve and Satiation: a Simple Static Model. Environment and Development Economics 7(2): 429-448. ##- Lopez, R. (1994). The Environment as a Factor of Production: The Effects of Economic Growth and Trade Liberalization. Journal of Environmental Economics and Management 27: 163-184. ##- Mansour, S.A. (2004). Pesticide Exposure- Egyptian Scene. Toxicology, 198: 91-115. ##- Meadows, D.H., D.L. Meadows, J. Randers & W. Behrens. (1972). The Limits to Growth. Universe Books, New York. 80-97. ##- Ngarambe, J. & H.S. lim & K. Gon. (2018). Light Pollution: Is there an Environmental Kuznets Curve? Sustainable Cities and Society. 21: 1-35. ##- Panayotou, T. (1993). Empirical Tests and Policy Analysis of Environmental Degradation at Different Stages of Economic Development, ILO, Technology and Employment Programmed, Genevas. 14(1): 54-68. ##- Repetto, R. & S.S. Baliga. (1996). Pesticide and Immune System: The Public Health Risk. Washington, DC: World Resources Institute. 13: 75-92. ##- Resosudarmo, B.P. & E. Thorbecke. (1996). The Impact of Environment Policies on Household Income for Different Socio-Economic Classes: The Case of Air Pollutants in Indonesia. Ecological Economics, 17(2): 83-94. ##- Reyes, R.C. (2011). The Green Solow Model With Natural Resources Constraint: A Theoretical Note. DLSU Bus. Econ. Rev. 21(1): 111-116. ##- Selden, T. & D. Song. (1994). Environmental Quality and Development: is there a Kuznets Curve for air pollution emissions? Journal of Environmental Economics and management 27: 147-162. ##- Seldon, T.M. & D. Song. (1995). Neoclassical growth, the J Curve for Abatement and The Inverted U Curve for Pollution. Journal of Environmental Economics and Management 29(2): 162-168. ##- Shafik, N. (1994). Economic Development and Environmental Quality: an Econometric Analysis. Oxford Economic Papers 46: 757-773. ##- Shafik, N. & S. Bandyopadhyay. (1992). Economic Growth and Environmental Quality: Time Series and Cross- Country Evidence. Background Paper for the World Development Report. The World Bank, Washington, Dc 23(3): 125-141. ##- Solow, R.M. (1986). On the International Allocation of Natural Resources, Scandinavian Journal of Economics, 88(1): 141-149. ##- Stefanski, R. (2010). on the Mechanics of the Green Solow Model. OxCarre Working Papers 047. Oxford Centre for the Analysis of Resource Rich Economies, University of Oxford, 42(2): 35-73. ##- Stern, D.I. (2010). Between estimates of the emissions-income elasticity. Ecol. Econ. 69: 2173-2182. ##- Stern, D.I., M.S. Common & E.B. Barbier. (1996). Economic Growth and Environmental Degradation: A Critique of the Environmental Kuznets Curve. World Development 24: 1151-1160. ##- Stokey, N.L. (1998). Are there limits to growth? International Economic Review 39: 1-31. ##- Tahvonen, O. & J. Kuuluvainen. (1993). Economic Growth, Pollution, and Renewable Resources. Journal of Environmental Economics and Management 24(6): 101-118. ##- Van der Ploeg, F. & C. Withagen. (1991). Pollution Control and the Ramsey Problem. Environmental and Resource Economics, 62(1): 215-236. ##- Varian, Hal R. (2009). Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, W. W. Norton & Company, New York, 32(3): 50-75. ##- Wang, Lijun., Zhou, Dequn, Wang, Yongyu and Zha, Donglan (2015). An empirical study of the Ecological Indicators 56(2): 96-105. ##- Wang, Y., L.Y. Kang, X.Q. Wu & Y. Xiao. (2013). Estimating the Environmental Kuznets Curve for Ecological Footprint at the Global Level: A Spatial Econometric Approach. Ecol. Indic. 34(1): 15-21. ##