نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، تبریز، ایران

چکیده

براساس نظریه نهادگرایی، عوامل نهادی موثر بر عملکرد اقتصاد به دو سطح نهادی خرد و کلان تقسیم می شوند. نهادهای کلان شامل قواعد ناظر بر رفتار دولت و دیگر بازیگران اصلی بوده و نهادهای خرد تحت تاثیر نهادهای کلان فضای کسب و کار را تسهیل می‌کنند. براین اساس در این مطالعه ابتدا تاثیر سطوح نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا وOECD طی دوره (2014-2007) در قالب الگوی کمی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج الگو در قالب داده‌های پانلی پویا با رویکرد سیستمی GMM دلالت بر آن داشت که بهبود نهادهای خرد و کلان بر رشد اقتصادی هر دو گروه از کشورها تاثیر مثبت دارند، اما اثرگذاری نسبی اصلاحات سطح نهادی کلان بر رشد اقتصادی در کشورهایOECD بیش از کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا است. در ادامه تحلیل روابط علی و بلندمدت براساس رویکرد هم انباشتگی جوهانسون و مدل‌های تصحیح خطا نشان داد که در کشورهای OECD، مطابق با تئوری نهادگرایی رابطه علی و بلند مدت از سوی نهادهای کلان به سمت نهادهای خرد برقرار بوده، اما در کشورهای جنوب غرب آسیا اثرات متقابل بین نهادهای خرد و کلان معنی دار نیست. این نتایج دلالت بر آن داشت که در کشورهای OECD، بهبود در سطح نهادی کلان الزاماتی را برای دولت و بازیگران اصلی در جهت انجام اصلاحات مناسب در سطح نهادی خرد بوجود می‌آورد، اما در کشورهای جنوب غرب آسیا اصلاح نهادهای کلان فاقد کارایی لازم برای ملزم نمودن دولت‌ها به انجام اصلاحات در فضای نهادی خرد هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing different institutional levels’ effect on economic growth and their causality relation in the countries of South West Asia and OECD

نویسنده [English]

  • siavash jani

Assistant Professor, Faculty of Economics, Payame Noor University (PNU), Iran

چکیده [English]

According to institutional economists two levels of institutions affect economic performance. The first level involves macroeconomic institutions that affect the government and other powerful players, and the second level involves micro institutions which facilitate business environment by reducing transaction costs, Therefore in this study, different institutional levels’effect and their interactions on Southwest Asian countries’ economic growth and OECD during (2007-2014) was analyzed in the form of panel data dynamic with a GMM system approach. The results show that improves in both micro and macro institutional levels has positive effect on both groups of countries. Besides the impact of both institutional levels, especially the macro level, on economic growth in OECD countries is higher than South West Asian countries.So by analyzing the long-term relationship between institutional indices and their causality direction based on Johansson's co integration method and error correction models, the interactions of micro and macro institutions were investigated. The results show that in OECD countries, causality and long run relation is from macro institutions toward micro institutions which is due to institutional theory, but in South West Asian countries the causality and lung run relation is not significant between micro and macro institutions. Due to the results in OECD countries, macro institutions by creating requirements for the government and main players provide the need for institutional reforms at the micro institutional level but in south west Asian countries, the macro institutional environment does not create such a requirement for the reform of the micro institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • institutional levels
  • South West Region Asian Countries
  • OECD Countries