نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 فارغ التحصیل دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز و کارمند کمیته امداد امام خمینی تبریز

3 استادیار دانشگاه پیام نور تبریز

4 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور می‌باشد. از طرف ‏دیگر تورم و اثرات زیان‌بار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به ‏حساب می‌آید. تأثیرگذاری تورم بر رشد اقتصادی از دیدگاه‌های مختلفی در ادبیات اقتصادی ‏مورد بررسی قرار گرفته است. این دیدگاه‌ها بسته به شرایط اقتصاد جهانی، نظریات مختلفی ‏درباره نحوه اثرگذاری تورم بر رشد اقتصادی مطرح کرده‌اند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی ‏تأثیر آستانه‌ای تورم بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب توسعه‌یافته و درحال توسعه طی دوره ‏زمانی 2015-1995 می‌باشد. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی ‏‏(‏PSTR‏) استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان ‏متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می‌کند. هم‌چنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر ‏آستانه‌ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد ‏بررسی کفایت می‌کند. براساس نتایج به دست آمده حد آستانه‌ای تورم برای کشورهای منتخب ‏توسعه‌یافته برابر 99/7 و برای کشورهای منتخب در حال توسعه برابر 11/12 است. از طرفی ‏پارامتر شیب ( سرعت انتقال) نیز به ترتیب در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه برابر 11/3 ‏و 22/0 می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نرخ تورم در هر دو رژیم ( رژیم اول و دوم) ‏تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در حالی‌که در کشورهای در حال توسعه متغیر نرخ تورم در ‏رژیم حدی اول تأثیر مثبت و در رژیم حدی دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Threshold Effect of Inflation on Economic Growth ‎in Developed and Developing Countries, Selective ‎Approach the Panel Smooth Transition Regression ‎‎(PSTR)‎

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khodaverdizadeh 1
  • Saber Khodaverdizadeh 2
  • siavash jani 3
  • ali khalili 4

1 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural, Urmia university, City of Urmia, Iran

2 Department of Economics, Faculty of Economics, Tabriz university, City of tabriz, Iran

3 Department of Economics, Tabriz Payamnoor University, City of Tabriz, Iran

4 City of Urmia, Iran

چکیده [English]

Achieving a high and stable economic growth rate is one of the ‎important issues in each country. Influence of Inflation on ‎Economic Growth has been examined from various perspectives in ‎economic literature. These views, depending on the conditions of ‎the global economy, have suggested different views on the impact of ‎inflation on economic growth. Therefore, the purpose of this study ‎is to investigate the threshold effect of inflation on the growth of ‎developed and developing countries in the period 1995-2015. To do ‎this review, has been used a panel smooth transition regression ‎model (PSTR). Also, considering a transfer function with a ‎threshold parameter representing a two-regime model is sufficient ‎to specify the nonlinear relationship between the variables under ‎consideration. Based on the results, the threshold for inflation for ‎developed countries is 7.99 and for developing countries is 12.11. ‎On the other hand, the slope parameter (transmission velocity) is ‎also 3.11 and 0.22 in developed and developing countries, ‎respectively. The results indicate that the inflation rate in both ‎regimes (first and second regimes) has a negative effect on ‎economic growth. While in developing countries, the variable ‎inflation rate in the first-order diet has a positive effect and in the ‎second-order diet has a negative effect on economic growth.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Threshold Effect
  • inflation
  • Economic Growth
  • Panel Smooth ‎Transition Regression (PSTR)‎

تفضلی، فریدون. (1384). اقتصادکلان: نظریه‌ها و سیاست‌های اقتصادی، تهران : نشر نی، چاپ شانزدهم.## جعفری صمیمی، احمد و صدیقه قلی زاده کناری. (1386). »بررسی رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران«، فصلنامه پژوهش­های بازرگانی، 13(60)­: صص 133-146. ##حقیقت، علی، خسرو پیرایی و محمد دانش­نیا. (1390). »ارتباط بین تلاطم تولید و تورم در ایران«، دو فصلنامه اقتصاد پولی، مالی، 1(1): صص 17-35. ##خداوردیزاده، صابر، علی رضازاده و شیرزاد میرزایی. (1396). »تأثیر نااطمینانی تورم بر تورم، سرمایه­گذاری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی: رهیافت داده­های تلفیقی پویا و پانل میان گروهی«، فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، 5(19): صص 1-20. ##دادگر، یداله، غلامرضا کشاورز حداد و علی تیاترج. (1385). »تبیین رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران«، جستارهای اقتصادی، 5(3): صص 59-88. ##سلطان احمدی، فرحناز. (1381). »اثرات غیرخطی تورم بر رشد اقتصادی«، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. ##فلاحی، فیروز، حسین اصغرپور، محمدعلی متفکرآزاد و جلال منتظری شورکچالی. (1390). »تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران: با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) «، سیاستهای اقتصادی، 1(8): صص 47-64. ##منتظری شورکچالی، جلال. (1389). »بررسی ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی: رویکرد غیرخطی «STR، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز. ##

Arawatari, R., T. Hori & K. Mino. (2018). On the Nonlinear Relationship Between Inflation and Growth: A Theoretical Exposition. Journal of Monetary Economics, 94: 94-113. ##Aydin, C., O. Esen & M. Bayrak. (2016). Inflation and Economic Growth: A Dynamic Panel Threshold Analysis for Turkish Republics in Transition Process. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 229: 196-205. ##Barro, R. (2013). Inflation and Economic Growth, Annals of Economics and Finance, 14(1): 85-109. ##Bawa, S & I. Abdullahi. (2012). Threshold Effect of Inflation on Economic Growth in Nigeria, Journal of Applied Statistics, 3(1) :43-63. ##Bhar, R. & G. Mallik. (2010).  Inflation, Inflation Uncertainty and the Output Growth in the USA, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 389(23):5503–5510. ##Chiang, C. & S. Yong Wong. (2005), Inflationary Threshold Effects in The Relationship Between Financial Development and Economic Growth: Evidence from Taiwan and Japan, Journal of Economic Development, 30(1): 49-69. ##Choi, S., B. Smith & J.H. Boyd. (1996). Inflation, Financial Markets, and Capital Formation. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 78: 41-58. ##Espinoza, R., A. Prasad & H. Leon. (2010). Estimating the Inflation Growth the Nexus Smooth Transition Model IMF, Working Paper, WWW.imf.org/ external/pubs/ft/wp/2010//wp1076.pdf. ##Gokal, V & S. Hanif. (2004). Relationship between Inflation and Economic Growth, Working Paper, ww.rbf.gov.fj/docs/2004_04_wp.pdf##Li, M. (2004). Inflation and Economic Growth: Threshold Effects and Transmission, Department of economic, University of Alberta, Canada##Omay, T. & E.­O. Kan. (2010). Re-examining the Threshold Effects in the Inflation–Growth Nexus with Cross-­sectionally Dependent Non-Linear Panel: Evidence from Six Industrialized Economies, Economic Modelling, 27(5): 996-1005. ##Paul, S., C­. Kearney & K. Chowdhury. (1997). Inflation and Economic Growth: A Multi-country Empirical Analysis, Applied Economics, 29(10): 1387-1401. ##Ricardo, F. & C­. Galardo. (2001). Does High Inflation Affect Growth in The Long and Short run? Journal of Applied Economics, 5(1): 89-105. ##Tobin, J. (1965). Money and Economic Growth. Econometrica, 33(4): 671-684. ##Zubaidi, A., L. Slesman & M. Wohar. (2016). Inflation, inflation Uncertainty, and Economic Growth in Emerging and Developing Countries: Panel Data Evidence. Journal Economic Systems, 40(4): 638-657. ##