نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج

3 دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

با توجه به اهمیت صادرات غیر نقتی در اقتصاد ایران، در این مطالعه با استفاده از روش‌های غیر خطی، نحوه اثرگذاری عوامل مؤثر بر صادارت غیر نفتی کشور که در مطالعات تجربی و نظری مورد تأکید قرار گرفته‌اند، شامل نرخ ارز حقیقی، رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گرفته شده است؛ به طوریکه با استفاده از داده‌های سالیانه سال‌های 1347 تا 1395 و مدل‌ TVP-VAR ، اقدام به مدل سازی صادرات غیرنفتی ایران شده است. بر اساس نتایج تحقیق، اثر متغیرهای مدل بر روی رشد صادرات غیر نفتی در طول دوره بررسی تغییر کرده است، به طوریکه اثرات نرخ رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد و رشد صادرات غیرنفتی بر روی صادارت غیر نفتی مثبت بوده است، به طوریکه تغییر اثرات مثبت متغیرهای فوق در طول دوره مورد بررسی اندک است؛ در حالی که اثرات نرخ ارزحقیقی بر روی صادارت غیر نفتی شدیدتر تغییر کرده است و در سال‌های 1351 تا 1356 و 1372 تا 1395 مقدار آن منفی و در سال‌های 1357 تا 1371 مثبت است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر نقش ترکیب کالاهای صادارتی کشور و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر روی صادارت غیر نفتی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Nonlinear Effects of Non-Oil Exports Determinants in Iran Using a Model with Variable Parameters over Time of TVP-VAR

نویسندگان [English]

  • mohsen khezri 1
  • Abdul Nasser Shojaee 2
  • mohammad hasan fotros 3

1 Assistant Professor of Economics, Bu-Ali Sina University, Hamedan

2 Islamic Azad University, Sanandaj Branch

3 buali sina university

چکیده [English]

Considering the importance of non-cash exports in Iran's economy, in this study using a nonlinearmethod, the effect of factors affecting non-oil exports of the country which have been emphasized in empirical and theoretical studies including real exchange rate, economy growth, and degree of openness of the economy has carefully been studied. Using the annual data between the years 1347 and 1395 and the TVP-VAR model, Iran's non-oil exports were modeled. Based on the results of the research, the effect of the variables on the growth of non-oil exports during the study period changed, so that the effects of economic growth rate, openness of economy and growth of non-oil exports on non-oil exports were positive with slight changes in the variables. During the period under consideration, while the effects of the exchange rate on non-oil exports changed more strongly, it was negative in the years 1351 to 1356 and 1372 to 1395, but it turned out to be positive in the years 1357 to 1371. The results of the present research indicate the role of the composition of the exported goods of the country and the conditions governing the economy of the country in shaping and influencing the model variables on non-oil exports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: non-oil exports
  • TVP-VAR model
  • non-linear effects

-         پیرانی، خسرو و مونا تاسان مونا و محمد دانش‌نیا. (1394). «تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نرخ ارز حقیق و آزاد‌سازی اقتصادی بر صادرات غیرنفتی ایران (همراه با آزمون علیت تودا یاماموتو)». فصلنامه تحقیقات اقتصادی، (115): 75-98.## دژپسند، فرهاد و میثم امیری و بنیامین ساوه. (1390). «بررسی عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی با تأکید بر عوامل غیرقیمتی». علوم اقتصادی، 5(15): 9-29. ##رضوی، سیدعبدالله و مصطفی سلیمی‌فر و علی‌اکبر ناجی‌میدانی. (1393). «نرخ ارز و تأثیر آن بر صادرات غیرنفتی در ایران. رویکرد خودرگرسیون برداری». فصلنامه راهبرد اقتصادی، -(8): 35. ##کوچک­زاده، اسما و سیدعبدالمجید جلایی اسفندآبادی. (1392). «تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران». تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 5(3): 123-137. ##ناظمی، فرزاد. (1388). «بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات غیرنفتی». مدیریت صنعتی، 4(10): 105-117. ##هوشمند، محمود و محمد دانش‌نیا و زهرا عبدالهی و زهره اسکندری. (1389). «عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی ایران». دانش و توسعه (34)، صص 126-145. ##

-       Balassa, B., E. Voloudakis., P. Fylaktos & S. Tai Suh. (1990). The Determinants of Export Supply and Export Demand in Two Developing Countries: Greece And Korea. International Economic Journal, Vol. 3(1): 1-16. ##Bolkesjo, T. (2006). Short and Long Run Exchange Rate Effects on Forest Product Trade: Evidence from panel data. Journal of Forest Economics, - (11): 205-221. ##Boug. P. & A. Fagereng. (2010). Exchange Rate Volatility and Export Performance: A Cointegrated VAR approach. Applied Economics, 42(7): 851-864. ##Bredin, D. & G. O’Reilly. (2004). Analysis of the Transmission Mechanism of Monetary Policy in Ireland. Applied Economics, 36(1): 49-58. ##Greenaway, D. & R. Kneller. (2004). Exporting, Productivity and Agglomeration: A Difference in Difference Analysis of Matched Firms. University of Nottingham, GEP Research Paper 03/45. ##Harvey, A.C. (1990). The Econometric Analysis of Time Series, The MIT Press, 2d Ed, Cambridge, Mass. ##Jalili, Z. (2014). Investigation the Relationship between Non-Oil Exports, Foreigen Investment and Economics Growth in the MENA region. Quarterly Journal of Economic Growth and Development research, 4(13): 29-42. ##Koop, G. & D. Korobilis. (2011). Forecasting Inflation using Dynamic Model Averaging. Manuscript available at http: //personal. Strath. Ac. uk/gary. Koop.  ##Korobilis, D. (2009). Assessing the Transmission of Monetary Policy Shocks using Dynamic Factor Models, Discussion Paper 9-14, and University of Strathclyde. ##Korobilis, D. (2013). Assessing the Transmission of Monetary Policy Shocks Using Time-Varying Parameter Dynamic Factor Models. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, - (75): 157-179. ##Lukonga, I. (1994). Nonorl Exports: Determinants of Supply and Demand 1970-90.IMF Working Paper, - (59). ##Mtembu, M.D. & G.R. Motlaleng. (2011). The Effects of Exchange Rate Volatility on Swaziland’s Exports, Review of Economic Business Studies, 3(2): 167-185. ##Nakajima, J. & K. Munehisa. (2011). Toshiaki, W., Bayesian Analysis of Time-Varying Parameter Vector Autoregressive Model for The Japanese Economy and Monetary Policy. Journal of The Japanese and International Economies. (Srticle at Press). ##Olayiwola, K. & H. Okodua. (2013). Foreign Direct Investment, Non-Oil Exports, and Economic Growth in Nigeria: A Causality Analysis. Asian Economic and Financial Review. 3(11): 1479-1496. ##Peretti, V., R. Gupta & R. Inglesi-Lotz. (2012). Do House Prices Impact Consumption and Interest Rate in South Africa? Evidence From A Time-Varying Vector Autoregressive Model. Economics, Management and Financial Markets, 7(4): 101-120. ##Primiceri. G. (2005). Time Varying Structural Vector Auto regressions and Monetary Policy, Review of Economic Studies – (72): 821-852. ##Shakeeb Mohsen. A. (2015). Effecr of Oil and Non-Oil Exports on Economic Growth of Syria. Academic Journal of Economic Studies, 1(2): 69-78. ##Stock, J. & M. Watson. (1999). Forecasting Inflation. Journal of Monetary Economics, - (44): 293-335. ##Stock, J. & M. Watson. (2008). Phillips Curve Inflation Forecasts. NBER Working Paper. No. 14322. ##Wagner, J. (2007). Export and Productivity: A Survey of The Evidence From Firm Level Data. The world Economy, 30(1): 60-89. ##Zainal Abidina, I., Sh. N. Abu Bakrab & R. Sahlanc. (2013). The Determinants of Exports between Malaysia and the OIC Member Countries: A Gravity Model Approach, (ICOAE). University Utara Malaysia. ##