نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 اهواز_دانشگاه شهید چمران _دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- تلفن: 3331216- 09163132584- دورنگار:3337411 عضو هیات علمی و استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

3 چمران

چکیده

مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به عنوان روش جدید اخذ مالیات با ایجاد یک پایة مالیاتی گسترده، در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. در کشور ما نیز به منظور اصلاح ساختار مالیاتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده در نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شد. از آنجا که این قانون به صورت آزمایشی اجرا شده است، مطالعه آثار این مالیات بر متغیرهای کلان اقتصادی اهمیتی ویژه دارد. بر همین اساس در این تحقیق اثرات اجرای قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران شامل تورم، تولید ناخالص داخلی و مصرف، با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و به کارگیری جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) ایران در قالب دو سناریو مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می-دهد که اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران موجب افزایش تورم، کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش مخارج مصرفی خانوارها می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A General Equilibrium Analysis of inflation, production and consumption Effects of Value Added Tax (VAT) in Iran

نویسندگان [English]

  • Ahamd Chehreghani 1
  • Mansour Zara Nejhad 2
  • Masood Khodapanah 3

2 Faculty Member and professor of economics at Shahid Chamran University of Ahvaz

3 Department of Economics, Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

Value Added Tax (VAT) has been considered in many countries around the world as a new tax method by creating a massive tax base. In Iran, in order to reform the tax structure, the VAT Law was carried out experimentally in the second half of 2008. Since this law has been implemented experimentally, the study of the effects of this tax on macroeconomic variables has special importance. Accordingly, in this research, the effects of implementation of experimental law of VAT on macroeconomic variables of Iran including: inflation, GDP and consumption, are investigated by using a computable general equilibrium model (CGE) and the application of the newest social accounting matrix (SAM) of Iran, in the form of two scenarios. The results show that the implementation of VAT in Iran will increase inflation, reduce GDP and reduce household consumption expenditure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Added Tax (VAT)
  • Social Accounting Matrix (SAM)
  • CGE
  • inflation
  • Gross Domestic Product (GDP)