نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی اقتصاد دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده

در این مقاله در چارچوب رویکرد عدم تعادل در بازار کار و مبتنی بر مدل پویای تقاضای نیروی کار، نقش متغیرهای اثرگذار بر اشتغال و تقاضای نیروی کار در بخش های صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات در قالب تحلیل‌های همگرایی و الگوهای تصحیح خطا مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. تخمین مدل پویای تقاضای نیروی کار نشان می‌دهد که در میان متغیرهای اثرگذار بر تقاضای نیروی کار، متغیرهای تولید، صادرات و شاخص دستمزد به‌عنوان اثرگذارترین متغیر بر تقاضای نیروی کار در بخش های مختلف اقتصادی به شمار می‌روند. این در حالی است که متغیر سرمایه‌گذاری علیرغم توجه زیادی که در محافل سیاست‌گذاری نسبت به آن صورت می‌گیرد، انتظارات را مبنی بر تقویت و توسعه اشتغال برآورده ننموده است. همچنین نتایج حاصله حاکی از آن است که اهمیت نسبی تأثیر هر یک از متغیرها بر تقاضای نیروی کار در بخش های مختلف متفاوت است. به‌گونه‌ای که در زیر بخش صنعت و معدن بیشترین تأثیر به ترتیب از آن متغیرهای تولید، شاخص دستمزد و صادرات است در حالی که در زیر بخش کشاورزی مؤثرترین عوامل اثرگذار بر تقاضای نیروی کار به ترتیب عبارت‌اند از دستمزد، تولید و صادرات. همچنین متغیرهای تولید، دستمزد و صادرات به ترتیب بیشترین تأثیر را بر تقاضای نیروی کار بخش خدمات داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Evaluation of the Effects of Policies Instruments on Employment and Labor Demand in Iranian Economic Sectors Based on Disequilibrium Approach

نویسنده [English]

  • HAMID AZIZMOHAMMADLOU

Assistant professor of economics, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University (IKIU)

چکیده [English]

This paper is to investigate the role of affecting variables on employment and labor demand in Iran economic sectors. Dynamic labor demand models in the framework of disequilibrium in labor market have been estimated by cointegration approach. Estimating the dynamic model of labor demand shows that among the variables affecting labor demand, production, exports and wage index are the most effective determinants of labor demand in the economic sectors. This is while the investment, despite the policymakers' attention to that, did not meet the expectations that it has strengthened and developed employment. Findings also clarify the different importance of variables effect on labor demand in different sectors. The most effective determinants of labor demand in the industry and mine sector are respectively production, interest rate, exports and wage index. In agricultural sector the highest effect is respectively belonged to wage, production and exports. Production, wage and exports have respectively the greatest effect on labor demand in the services sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic labor demand model"
  • " Cointegeration analysis"
  • " Industrial and Mine Sector"
  • " Agricultural Sector, Services Sector

-      امینی، علیرضا. (1381). «تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار در بخش­های اقتصادی و پیش‌بینی اشتغال در برنامه سوم توسعه». فصلنامه برنامه‌وبودجه. 7(2): صص86-53.## امینی، علیرضا. (1383). «نقد مدل‌های تقاضای نیروی کار در برنامه سوم توسعه و ارائه مدل‌های مناسب». فصلنامه برنامه‌وبودجه.9(5):صص28-3. ##امینی، علیرضا، و جمشید پژویان. (1382). «تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار در کارگاه­های بزرگ صنعتی ایران». فصلنامه برنامه‌وبودجه. 78:صص 108-77. ##امینی، علیرضا، و نعمت فلیجی. (1377). «بررسی تقاضای نیروی کار در بخش صنعت و معدن». فصلنامه برنامه‌وبودجه. 28و29:صص103-83. ##بلایی، حمید، و صادق خلیلیان. (1382). «تأثیر سرمایه‌گذاری بر اشتغال‌زایی و تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی ایران». مجله­ی اقتصاد کشاورزی و توسعه.  11(41-42): صص 135-117. ##حسینی، قربان، محمود مشفق و راحله زارع مهرجردی. (1395). «توصیف و تحلیل مهاجرت‌های بین استانی در ایران و تعیین‌کننده‌های آن طی دوره­ی 1385 تا 1390». برنامه‌ریزی فضایی جغرافیا. 6(4): صص 43-19. ##سبحانی، حسن، و حمید عزیزمحمدلو. (1384). «تحلیلی بر نقش مخارج سرمایه‌گذاری در ایجاد اشتغال در زیر بخش‌های صنعت در ایران (با تأکید بر صنایع بزرگ). فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران. 24: صص31-1. ##سرورزاده، سیدکوروش، حمید محمدی و وحید دهباشی. (1392). «عوامل مؤثر اقتصادی، اجتماعی و بودجه‌های عمرانی دولت بر مهاجرت روستائیان در ایران». رفاه اجتماعی. 13(48): صص311-326. ##صادقی، مسعود، و کریم آذربایجانی. (1385). «نقش و جایگاه اقتصاد دانش‌محور در تقاضای نیروی کار ایران». پژوهش­های اقتصادی ایران. 8(27) : صص 197-175. ##صمیمی، سحر و کامبیز هژبرکیانی. (1393). «اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال صنایع کارخانه‌ای ایران». پژوهش­ها و سیاست‌های اقتصادی. 22(70): صص74-55. ##علی پور، بهزاد، مهدی پدرام و سهیلا مجدمی. (1393). «بررسی تأثیر کوتاه‌مدت و بلندمدت اندازه دولت بر رشد اشتغال ایران طی سال‌های 90-1355 (با استفاده از آزمون کرانه‌ها) ». پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی. 4( 14 ): صص74-63. ##کمیجانی، اکبر، و صالح قوی‌دل. (1385). «نقش آزادسازی تجاری بر بازار کار و اشتغال و برآورد تابع تقاضای نیروی کار در ایران». پژوهشنامه­ی اقتصادی.  6(1): صص42-13. ##منظور، داوود، و هوره مرضیه بهاءلو. (1394). «تحلیل اثرات افزایش حداقل دستمزد بر اشتغال نیروی کار ساده و ماهر در ایران: رویکرد تعادل عمومی محاسبه پذیر». فصلنامه­ی اقتصاد مقداری (فصلنامه بررسی‌های اقتصادی).12(3) : صص 93 -69. ##مولایی، محمد، و مدیحه آشتیانی. (1391). «تخمین تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت طی سال‌های 1387-1358». پژوهشنامه اقتصادی. 12(45): صص 242-227. ##نعمتی، عادل و بهاءالدین نجفی. (1381). عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان کرمانشاه). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز. ##

-       Branson, W.H. (1997). Macroeconomic Theory and Policy (3rd Edition). Published by Harper and Row. ##Brechling, F. (1965). The Relationship between Output and Employment in British Manufacturing Industries. Review of Economic Studies, Vol. 32, pp:187- 216. ##Bruno, G.S.F., A.M. Falzoni & R. Helg. (2005). Estimating a Dynamic Labour Demand Equation Using Small, Unbalanced Panels: An Application to Italian Manufacturing Sectors. Universit`a Bocconi, Milano. ##Cooper, R., G. Gong & P. Yan. (2015). Dynamic Labor Demand in China: Public and Private Objectives. The RAND journal of economics, Vol. 46(3), pp: 577–610. ##Dale W., D.W. Jorgenson, R.J. Goettle, M S. Ho, D.T. Slesnick & P. J. Wilcoxen. (2007). U.S. Labor Supply and Demand in the Long Run. Prepared for Labor Supply in the New Century. 52nd Economic Conference Federal Reserve Bank of Boston. ##Folawewo, O. & O.M. Adeboje. (2017). Macroeconomic Determinants of Unemployment: Empirical Evidence from Economic Community of West African States. African Development Review Vol. 29(2), pp: 197-210. ##Hamermesh, D.S. (1996). Labor Demand. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. ##Hamermesh, D.S. (1976). Econometric Studies of Labor Demand and Their Application to Policy Analysis. The Journal of Human Resources, Vol. 11(4), pp: 507-525. ##Hart, R.A. (1994). Labor Demand by Daniel S. Hamermesh. The Journal of Political Economy, Vol. 102(2), pp: 395-397. ##John T., J.T., L. Addison, Bellmann, T. Schank & P. Teixeira. (2005). The Demand for Labor: An Analysis Using Matched Employer-Employee Data from the German LIAB. Will the High Unskilled Worker Own-Wage Elasticity Please Stand Up? Department of Economics, University of South Carolina (U.S.A.). ##Kaufman, J.J. & A.F. Brown. (1968). Manpower Supply and Demand. Review of Educational Research, Vol. 38 (4), pp: 326-345. ##Kolling, A. (2012). Firm Size and Employment Dynamics: Estimations of Labor Demand Elasticities Using a Fractional Panel Probit Model. Labor, Vol. 26(2), pp: 174–207. ##Lichter, A. & A. Peichl. (2012). Micro-level Labor Demand Estimation for Germany. Neujobs Working Paper, D 10.3. ##Mikesell, R.F. (1940). Oligopoly and the Short-Run Demand for Labor. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 55 (1), pp: 161-166. ##Mishan, E.J. (1964). The Demand for Labor in a Classical and Keynesian Framework. The Journal of Political Economy, Vol. 72 (6), pp: 610-616. ##Mouelhi, R.B. (2003). Impact of Trade Liberalization on firm’s Labour Demand by Skill: The case of Tunisian manufacturing. LEA, ISCAE, University of la Manouba, Campus universitaire la Manouba. ##Nickel, S. (1986). Dynamic models of labor demand, in O. Ashenfelter and R. Layard eds., Handbook of labor economics, New York: Elsevier. ##O’Nwachukwu C. I., Determinants of the Rate of Unemployment in Nigeri. Information Journal ofInformation Research and Review, Vol. 4 (1), pp: 3593-3595. ##Ozer, M. & A. E. Yeldan. (2016). The Relationship between Current Account Deficits and Unemployment in Turkey. In Handbook of Research on Comparative Economic Development Perspectives on Europe and the MENA Region, IGI Global, pp: 492-510. ##Paul, C.J. & D.S. Siegel. (2001). The Impacts of Technology, Trade and Outsourcing on Employment and Labor Composition. The Scandinavian Journal of Economics, Vol. 103(2), pp:241-264. ##Quandt, R.E. & H.S. Rosen. (1988). The Conflict between Equilibrium and Disequilibrium Theories: the Case of the U.S. Labor Market. Upjohn Institute Press. ##Raifu, I.A. (2017) .On the Determinants of Unemployment in Nigeria: what are the Roles of Trade Openness and Current Account Balance? Review of Innovation and Competitiveness, Vol. 3(4), pp: 5-30. ##Rosen, H.S. & R.E. Quandt. (1978). Estimation of a Disequilibrium Aggregate Labor Market. The Review of Economics and Statistics, Vol. 60 (3), pp: 371-379. ##Suverato, D. (2014). Export and the Labor Market: A Dynamic Model with On-the-Job Search. http://papers.ssrn.com/sol3/papers. ##Varejao, J. & Portugal, P.(2007). Spatial and Temporal Aggregation in the Estimation of Labor Demand Functions. Faculdade de Economia Universidade NOVA de Lisboa, Faculdade de Economia. ##Yoder, D. (1942). The Structure of the Demand for Labor. The American Economic Review, Vol. 32(1), pp: 261-274. ##