نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

در این تحقیق به بررسی اثر نامتقارن نااطمینانی قیمت نفت بر رشد اقتصادی،با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) در طی دوره زمانی 2015-1961 در گروه کشورهای صادرکننده نفت و گروه کشورهای واردکننده نفت پرداخته شده است. به این منظور، ابتدا شاخص نااطمینانی ناشی از نوسانات قیمت نفت با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته نمایی EGARCH)) برآورده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اثر نااطمینانی قیمت نفت بر رشد اقتصادی در هر دو گروه کشورها به صورت نامتقارن است. همچنین نتایج برازش الگوی پانل پویا به روش GMM نیز حاکی از آن است که هم در گروه کشورهای صادرکننده کننده نفت و هم در گروه کشورهای وارد کننده نفت نااطمینانی قیمت نفت بر رشد اقتصادی اثر منفی و معنی دار دارد و اثر شوک های مثبت بر رشد اقتصادی بیش تر از اثر شوک های منفی می باشد. در حالی که در هر دو گروه کشورها نرخ رشد اقتصادی یک دوره قبل، رشد سرمایه گذاری، نرخ ارز حقیقی و نرخ رشد جمعیت با رشد اقتصادی رابطه مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Asymmetric Uncertainty Impact of Oil on Economic Growth by GMM

نویسنده [English]

  • Naser Seifollahi

Assistant Professor of Management and EconomicsUniversity of Mohaghegh Ardabili

چکیده [English]

Abstract
In this research, the effect of oil price uncertainty on economic growth has been studied using the Generalized Method of Moments (GMM) during the period 1961-2015 in the group of oil exporting countries and oil importers group. Therefore, at first, the uncertainty index due to oil price fluctuations has been estimated using the Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (EGARCH) model .The research findings show that the uncertainty of the oil price on economic growth is asymmetrical. Also, the results of fitting the dynamic panel model using the GMM method indicate that oil prices uncertainty have a negative effect on economic growth both in the group of oil exporting countries and in the group of oil importing countries. While in both countries, the investment growth rate, Real exchange rate and population growth rate are positively correlated with economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: economic growth
  • oil price uncertainty
  • Real Exchange rate
  • investment

-            ابراهیمی، سجاد. (1390). «اثر شوک­های قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز و نا اطمینانی حاصل از آن­ها بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب». فصلنامه
پژوهش­های بازرگانی
، شماره­ی 53. صص 105-83.## ابراهیمی، محسن، سالاریان، محمد و سید محمدعلی حاجی میرزایی. (1388). «بررسی مکانیسم­های اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده­ی نفت از دیدگاه بلای منابع طبیعی» فصلنامه­ی مطالعات اقتصاد انرژی، سال پنجم، شماره­ی 16. صص 156 – 131. ##ابریشمی، حمید، مهرارا، محسن، غنیمی­فر، حجت‌الله و مریم کشاورزیان. (1387). «اثـر نوسانات قیمت نفت بر رشـد اقتصـادی برخـی کشـورهای OECD به‌وسیله‌ی تصـریح غیرخطی قیمت نفت». مجله­ی دانش و توسعه. سال پانزدهم، شماره­ی 22. صص 22-7. ##اسماعیل نیا، علی‌اصغر و سعیده شفیعی. (1388). «ارزیابی تفاوت‌های آثار افزایش اخیر قیمـت نفت با شوک‌های دهه­ی 1970» فصلنامه­ی پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی. شماره­ی 50. صـص 76- 53. ##امامی،کریم، شهریاری، سمانه و سمن دربانی. (1390). «اثر شوک­های نفتی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای واردکننده و صادرکننده­ی نفت»، فصلنامه­ی علوم اقتصادی. سال پنجم، شماره­ی 16. صص 62-27. ##التجائی، ابراهیم و محمد ارباب افضلی. (1391). «بررسی تأثیرات نامتقارن شوک­های قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران»، اقتصاد تطبیقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سال سوم، شماره­ی 2. صص 26-1. ## بیدآباد، بیژن و کامبیز پیکارجو. (1386). «شبیه­سازی و پیش‌بینی قیمت جهانی نفت»، پژوهشنامه­یاقتصادی. شماره­ی 4 (پیاپی27). صص83-117. ## جان­نثاری لادانی، مریم، رجبی، مصطفی و سید کمیل طیبی. (1391). «تأثیر نااطمینانی قیمـت نفت بر متغیرهـای کـلان اقتصـادی»، اولـین همـایش بین‌المللی اقتصادسنجی، روش‌ها و کاربردها. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. صص 13-1. ##جلالی فر، بهناز و نیلوفر بابایی. (1395). «بررسی اثرات نوسانات قیمت نفت خام بر سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو اوپک در بخش بالادستی صنعت نفت». فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی. سال دوازدهم شماره­ی 56. صص 195-228. ## چمبرلین، گریم و یوئه لیندا. (2006). اقتصاد کلان، ناصر سیف­اللهی. تهران، نشر آراد کتاب. ## شکری، نوشین. (1390). «تکانه قیمتی نفت، سیاست پولی و بازار سهام در ایران 1387-1378.» پایان­نامه کارشناسـی ارشـد علـوم اقتصـادی، دانشکده اقتصـاد و علـوم اجتمـاعی. دانشـگاه بوعلی سینا، همدان. ## فتاحی، شهرام، سهیلی، کیومرث و حامد عبدالمالکی. (1393). «نااطمینانی قیمت نفت و رشد اقتصادی در ایران»، فصلنامهتحقیقاتالگوسازیاقتصادی. شماره­ی 17. صص 86-57. ##

- - قطمیری، محمدعلی و رضا شرافتیان جهرمی. (1386). «مقایسه تأثیر تغییرات نرخ ارز بر تولید در کشورهای در حال توسعه  منتخب با نظام­های ارزی مختلف: یک رهیافت همجمعی با داده­های پانل (2004 -1981)». فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره­ی 4 ، شماره­ی 1. صص 25 -50. ##مهرگان، نادر و یونس سلمانی. (1393). «نوسانات قیمتی نفت و رشد پایدار اقتصادی: مطالعه موردی ایران و ژاپن»، فصلنامه­ی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران. دوره­ی 3، شماره­ی 10. صص 125-107. ##میرانی، نینا، برادران خانیان، زینب و محمدرضا سلمانی بیشک. (1394). «تحلیل تجربی نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز بر رشد اقتصادی در ایران». فصلنامه سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س). سال سوم، شماره­ی 6. صص، 166-143. ##

-   Aliyu, S. (2009). Impact of Oil Price Shock and Exchange Rate Volatility on Economic Growth in Nigeria: An Empirical Investigation, Research Journal of International Studies, Vol. 11, PP:4-15. ##Bernanke, B.S., M. Gertler & M.W. Watson. (1997). Systematic Monetary Policy and the Effects of Oil Price Shocks, Brookings Papers on Economic Activity No. 1 (1997), pp: 91-157. ##Cologni, A. & M. Manera. (2008). Oil Prices, Inflation and Interest Rates in a Structural Cointegrated VAR Model for the G-7 Countries. Energy Economics, Vol.30(3), pp:856-888. ## Jin, G. (2008). The Impact of Oil Price Shock and Exchange Rate Volatility on Economic Growth: A Comparative Analysis for Russia, Japan and China. Research Journal of International Studies, Issue 8, pp:98-111. ## Manera, M. & A .Cologni. (2005). Oil Prices, Inflation and Interest Rates in a Structural Cointegrated VAR Model for the G-7 Countries, University of Milan-Bicocca, Italy, FEEM Working Paper No. 101. ## Maish, M. (2013). The Impact of Oil Prices Volatility on GDP. International Research Journal of Finance and Economics, Vol.5, pp:136-154. ## Rahman, S. & A. Serletis. (2010). The Asymmetric Effects of Oil Price and Monetary Policy Shocks: A Nonlinear VAR Approach. Energy Economics, Vol.32(6), pp:1460-1466. ## Reyes, R.G. & C.E. Raguindin. (2005). The Effect of Oil Price Shocks on the Philippine Economy: A VAR Approach, Working Paper, University of the Philippine, Vol.7(3), pp:22-38. ## Sachs, J. & W. Andrew. (1997). Natural Resource Abundance and Economic Growth, Mimeo, Center for International Development, Harvard University pp: 2-3. ## World Bank. (2014). World Development Indicators. ##