نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از این مقاله این است که با استفاده از یک تابع تولید ترانسلوگ و مدل اثر تصادفی نشان دهیم که نسبت مالیات بر ارزش افزوده چه تاثیری روی میزان بهره‌وری در ایران دارد و همچنین با استفاده از یک الگوی رشد درونزا شامل خانوار، بنگاه و دولت، نرخ بهینه این مالیات با کالیبره کردن مدل برای اقتصاد ایران برآورد گردد. ما در این تحقیق با استفاده از آمارهای موجود برای تمام استانهای ایران از زمان اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده یعنی دوره 1387-1394 با استفاده از روش داده‌های تابلویی و مدل مرز تصادفی به بررسی تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر میزان بهره‌وری در این دوره پرداخته‌ایم. از آنجا که بهره‌وری می‌تواند به سه بخش کارایی تولید، کارایی فنی و کارایی مقیاس تجزیه شود(کامباکار و لوول، 2000) ما تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر هر کدام از این سه بخش را بررسی کرده‌ایم. نتایج نشان می‌دهند که افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده تاثیر مثبتی روی بهبود میزان کارایی تولید دارد اما تاثیر آن بر کارایی فنی و بازده به مقیاس منفی می‌باشد. این نشان می‌دهد اثر مالیات بر ارزش افزوده بر روی بهره‌وری در ایران پیچیده است و باید توجه بیشتری روی تاثیرات مالیات بر ارزش افزوده بر بهره‌وری شود، برای مثال اختصاص دادن سهمی از مالیات بر ارزش افزوده به امور تحقیق و توسعه و همچنین استخدام نیروی کار متخصص هم در سازمان‌های مالیاتی و هم در سایر بنگاه‌های تولید کننده می‌تواند سبب افزایش بهره‌وری تولید گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of VAT on productivity and Determine the optimal rate its in Iran: a combination of Stochastic Frontier approach and pattern of endogenous growth

نویسندگان [English]

  • ahmad jafarisamimi
  • saied karimi petanlar
  • kourosh azami

mazandaran

چکیده [English]

The purpose of this paper is that using a translog production function and random effect models show that the VAT impact on productivity in Iran. It also uses a model of endogenous growth include households, corporations and governments, the optimal rate of this tax is estimated by calibrating the model for Iran. Because productivity can be divided into three production efficiency, technical efficiency and scale efficiency decomposed (Kambakar and Lowell, 2000) We VAT impact on each of the three sections have reviewed. The results show that increasing the share of VAT positive impact on improving production efficiency, but its impact on technical efficiency and returns to scale is negative.the tax agencies and other firms producing can increase the productivity of their manufacturing process. The results of the estimated model shows that the optimal rate of VAT for the economy by taking 19 percent of the oil revenues and regardless of oil revenues is 21%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • stochastic frontier analysis
  • VAT
  • the optimal rate

-     ابریل، لیام و دیگران. (1385). مالیات بر ارزش افزوده نوین، ترجمه­ی مریم حدادی و بهراد میرزایی، تهران: سازمان امور مالیاتی کشور، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده.## دلالی‌اصفهانی، رحیم؛ بخشی دستجردی، رسول و حسینی، جعفر. (1387). «بررسی نظری و تجربی نرخ ترجیح زمانی مطالعه موردی اقتصاد ایران (1383-1351)» مجله دانش و توسعه، 137-167. ##رنجبرکی، علی، نادران، الیاس. (1390). «پیامدهای اجرای مالیات بر ارزش افزوده و زمینه‌سازی برای اجرای موفقیت‌آمیز آن در ایران»، فصل‌نامه مجلس و پژوهش، شماره 56. ##سیدنورانی، محمدرضا، عزیزخانی، فاطمه. (1385). «تأثیر متقابل اقتصاد زیرزمینی و مالیات بر ارزش افزوده»، فصلنامه مجلس و پژوهش، سال 13، شماره 51. ##عرب مازار، عباس. (1387). برآورد ظرفیت مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی کشور. ##هادیان، ابراهیم و استادزاد، علی حسین. (1394). «نرخ بهینه مالیات بر درآمد با و بدون آلودگی زیست‌محیطی»، فصلنامه اقتصاد کاربردی، سال چهارم، شماره 14، تابستان 94،25-1. ##هراتی، جواد. (1391). «تعیین مالیات زیست محیطی بهینه در الگوی رشد تعمیم یافته باوجود انتقال تکنولوژی پاک و کیفیت محیطزیست: نمونه‌ی اقتصاد ایران». فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 7، 97-126. ##

-      Alam, S. A. Fatima & M.S. Butt. (2008). Sustainable Development on Pakistan in the Context of Energy Consumption Demand and Environmental Degradation, Journal of Asian Economics. Vol.18, pp:825-837. ##Alan, O. (2017). Another Approach to Evaluating the Productivity of Value Added Tax in Nigeria, Faculty of Business Studies, Rufus Giwa Polytechnic, Owo , Ondo State, Nigeria. ##Asano, S., A. Luiza, N.H. Barbosa & P.S. Fiuza. (2003). Optimal Commodity Taxes for Brazil Based on AIDS, Revista Brasileira de Economia, Vol.58, pp:15-21. ##Atkinson, A. & J. Stiglitz. (1972). The Structure of Indirect Taxation and Economic Efficiency, Journal of Public Economics. Vol.1, pp:97-119. ##Battese, G. & T. Coelli. (1995). A model for technical Inefficiency Effects in a Stochastic Frontier Production Function, Empirical Economics , Vol.20, 1995, PP: 325–332. ##Brashares, E., J.  Matthew Knittel, G. Silverstein & A. Yuskavage. (2015). Calculating the Optimal Small Business Exemption Threshold for a U.S. VAT. National Tax Journal, Vol.67(2), pp: 283 .320. ##Desai, M., A. Hines & R.jr. james. (2010). Value Added Taxes and International Trade, The Evidence. ##Heady, C.J. & P.K. Mitra. (1980). The Computation of Optimum Linear Taxation, Review of Economic Studies, Vol.37, pp:567-85. ##Iwata, H., K. Okadab & S. Samreth. (2010). Empirical Study on the Environmental Kuznets Curve for CO2 in France: The role of Nuclear Energy, Energy Policy, Vol.38(8), pp:4057-4063. ## Jiang, y.f. (2014). The Effect of VAT on Productivity in China- Based on the SFA Model Test. Department of Public Economics, Xiamen University, Siming South Road in Xiamen City, People’s Republic of China,086-361005. ## Keen, M. (2010). VAT Tariffs and Withholding, Border Taxes and Informality in Developing Countries. Journal of Public Economics, Vol.92, pp: 1892-1906. ##Keen, Ml. & B. Lockwood. (2010). The Value Added Tax, Its Causes and Consequences, Journal of Development Economics, Vol.92, pp: 138-151. ##Khalilzadeh shirazi, j. & A. Shah. (1991). Tax Reform in Developing Countries, Financ and development. ##Kumbhakar S.C. & C.K. Lovell. (2000). Stochastic Frontier Analysis, Cambridge University Press. ##Piggot, j. & j. Whalley. (2008). VAT Base Broadening, Self Supply, and The Informal Sector. American Review, Vol.91, pp: 1084-1094. ##Tait, A. (1991). Value Added Tax: Administrative and Policy Issues, Occasional Paper, IMF,no88. International Monetary Fundm, Washinjton, D.C. ##Tait, Alan A. (1991). The Value- Added Tax: Administrative and Policy Issues, IMF Occasional Paper No. 88(Wasgington: International Monetary Fund). ##Tait, Alan A. (1993). The Value- Added Tax: International Practice and Problems (Wasgington: International Monetary Fund). ##