نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سال آخر دکتری/دانشگاه الزهرا

2 هیات علمی / دانشگاه الزهرا

چکیده

تحلیل داده-ستانده بین منطقه­ای، قادر است تصویرکاملیازتجارت بین مناطق در سطح بخش­های اقتصادی را نشان دهد. لازمه­ی دسترسی به این تحلیل، در دسترس بودن جدول داده ستانده بین منطقه­ای[1] است.  از آن­جایی­که این نوع جداول، توسط نهادهای رسمی در ایران تهیه نمی‌شوند؛ا لازم است که با  استفاده از روش­های غیرآماری موجود در ادبیات داده ستانده منطقه­ای، نسبت به تهیه­ی آن اقدام گردد. در همین راستا، هدف اصلی مقاله­ی حاضر، برآورد تجارت بین دو استان بزرگ تهران و اصفهان، به­منظور تهیه­ی  جدول داده ستانده دو منطقه­ای است که از جمع آن­ها اقتصاد ملی بدست نمی­آید. تهیه­ی جدول به روش چارم انجام شده که قادر است نه تنها تجارت بین منطقه­ای، بلکه تجارت بین­المللی مناطق فوق را نیز برآورد کند. پایه­های آماری تحقیق، عبارتند از: جدول داده ستانده­ی ملی آماری سال 1390 مرکز آمار ایران و حساب­های منطقه‌ای استان تهران و اصفهان در سطح 72 بخش اقتصادی، که به­منظور قابل ارائه شدن نتایج به 9 بخش تقلیل یافته­اند. یافته­های این پژوهش، حاکی از آن است که وابستگی استان اصفهان به تهران، پنج برابر وابستگی استان تهران به اصفهان است. بیشترین واردات دو منطقه از یکدیگر، در بخش ساخت سایر است. ارزش کل تجارت بین منطقه­ای استان­های تهران و اصفهان 546 و 551 هزار میلیارد ریال است. بالاترین واردات و صادرات بین­المللی استان­های تهران و اصفهان هر دو مربوط به بخش انواع مواد شیمیایی، فلزی، کانی، ماشین­آلات، تجهیزات و ابزار و سایر ساخت است. محاسبه­ی ضریب واردات نشان می­دهد که بالاترین ضریب واردات بخشی استان تهران از اصفهان 039/0 و بالاترین ضریب واردات استان اصفهان از تهران 439/2 و هر دو در بخش ساخت سایر صنعت است.[1] IRIO: Inter-Regional Input-Output Table

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of Interregional Trade between Tehran and Isfahan Using Charm Method

نویسندگان [English]

  • E Sh 1
  • fatemeh bazazan 2

1 Phd student / Alzahra university

2 Professor / Alzahra university

چکیده [English]

An interregional input-output analysis can illustrate the full picture of trade between regions at the economic sect oral levels. This analysis is due to the availability of an interregional input-output table (IRIO). Since the IRIO tables are not provided by an official institution in Iran, in the regional input-output literature, it is necessary to use no survey methods. In this regard, the main objective of this paper is to estimate the trade between two major provinces, Tehran and Isfahan in order to prepare a two-region IRIO table that the sum of which is not the national economy. This table can measure not only the trade between the regions but also prepare the international trade in the above areas. The main data bases of the research are: The National Statistical Input-Output Table of 1390, and the regional accounts of Tehran and Isfahan provinces at the level of 72 economic sectors from the Statistical Center of Iran, which have been aggregated in to 9 sectors to describe the results. Findings indicate that, Isfahan province’s imports from Tehran is 5 times of Tehran province’s imports from Isfahan. The greatest value of sect oral import of the two regions belongs to other manufacturing sectors. The value of total trade between Tehran and Esfahan is 546 and 551 trillion rails respectively. The highest international sect oral imports and exports of the provinces of Tehran and Isfahan are related to the manufacture of various chemicals, metals, minerals, machinery, equipment and tools sector and other manufactures. The calculation of the import coefficient shows that the highest import coefficient of Tehran province from Isfahan is 0.039 and the highest import coefficient of Isfahan province from Tehran is 2.439 and both are in the section "other manufacture" of industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interregional Trade
  • Bi-Regional Input-Output Table
  • Isfahan؛ Tehran
  • Export
  • Import؛ Import Coefficient

-         بانوئی، علی­اصغر و فاطمه بزازان. (1385). «نقش و اهمیّت ابعاد اقتصاد فضا در محاسبه جداول داده-ستانده منطقه­ای: پدیده فراموش شده در ایران». فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران. سال هشتم. 27: 89-114.## بانوئی، علی­اصغر، فاطمه بزازان، حجت­اله میرزایی و مهدی کرمی. (1390). «سنجش اهمیّت بخش­های اقتصاد منطقه­ای بر مبنای پیوندهای فضایی، مطالعه موردی استان گلستان». فصلنامه­ی پژوهشنامه علوم اقتصادی. سال ششم. 11: 35-60. ##بانوئی، علی­اصغر، فاطمه بزازان و مهدی کرمی. (1385). «بررسی کمی رابطه بین ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده ستانده 28 استان کشور». فصلنامهپژوهش­هایاقتصادیایران، سال سیزدهم، 29: 143-170. ##بزازان، فاطمه. (1390). «ضرایب فزاینده تولید، اشتغال و درآمد در مدل داده-ستانده دو منطقه­ای». فصلنامه اقتصاد مقداری. دوره هشتم، 2: 151-178. ##بزازان، فاطمه، علی­اصغر بانوئی و مهدی کرمی. (1386). «تاملی بیشتر در خصوص توابع سهم مکانی نوین بین ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده-ستانده منطقه‌ای: مطالعه موردی استان تهران». فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران. سال نهم، 31: 27-53 . ##بزازان، فاطمه، علی­اصغر بانوئی و مهدی کرمی. (1386). «تأمل بیشتری در خصوص توابع سهم مکانی نوین بین ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده-ستانده منطقه­ای (مطالعه موردی استان تهران)». فصلنامهپژوهش­هایاقتصادیایران. سال نهم، 31: 27-53. ##بزازان، فاطمه، علی اصغر بانوئی و مهدی کرمی. (1388). «تحلیل اثرات بازخوردی و سرریزی در قالب الگوی داده-ستانده دو منطقه­ای (مطالعه موردی استان تهران و سایر اقتصاد ملی)». فصلنامهپژوهش­هایاقتصادیایران. سال سیزدهم، 39: 29-52. ##حسین­زاده، رمضان و نورالدین شریفی. (1393). «بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصاد استان گلستان با تاکید بر نقش اثرات سرریزی و بازخوردی منطقه­ای: تحلیل داده-ستانده دو منطقه­ای». فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی. سال چهارم، 15: 11-24. ##رضایی، افسانه. (1386). «بررسی تطبیقی روش‌های سنتی و نوین در برآورد ضرایب داده- ستانده استان لرستان». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی. ##زارعی، حامد، علی­اصغر بانوئی و محمد ستاری­فر. ( 1389). «تجزیه و تحلیل ضرایب فزاینده بین منطقه‌ای در قالب الگوی داده ستانده دو منطقه­ای (مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی با سایر مناطق اقتصاد ملی)». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی. ##صبوری، علی. (1385). «محاسبه و تحلیل جدول داده-ستانده استان تهران با استفاده از روش سهم مکانی تعمیم‌یافته». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی. ##منتظری، محمدرضا و علی­اصغر بانوئی. (1393). «برآورد ضریب اندازه نسبی منطقه درمحاسبه ضرایب داده-ستانده منطقه‌ای (ده منطقه کشور)». دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی. ##ولی­نژاد ترکمانی، رضا، علی­اصغر بانوئی و محمد جلوداری ممقانی. (1388). «ارزیابی پیوندهای بین بخشی با استفاده از روش بردار ویژه، مطالعه موردی استان تهران». فصلنامه پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار). سال سیزدهم، 2: 37-59. ##همایونی­فر، مسعود، محمدرضا لطفعلی­پور، فرهاد ترحمی و مهدی خداپرست مشهدی. (1395). «مقایسه نتایج برآورد جدول داده-ستانده منطقه­ای با روش­های CHARM و AFLQ (مطالعه موردی: استان بوشهر)». فصلنامهپژوهش­هاوسیاست­هایاقتصاد، سال بیست و چهارم، 77: 115-138. ##همایونی­فر، مسعود، مهدی خداپرست مشهدی، محمدرضا لطفعلی­پور و فرهاد ترحمی. (1395). «مقایسه نتایج جدول داده-ستانده استان خوزستان برآورد شده از دو روش CHARM  و AFLQ.» فصلنامه اقتصاد مقداری. دوره­ی یازدهم. 3: 1-26. ##شفر، ویلیام. (2011). مدل­هایتأثیراتمنطقه­ای. ترجمه­ی مجید دهقانی زاده. انتشاراتدانشگاه ویرجینیای غربی: موسسه مطالعات منطقه­ای. ##

Alward, G., D. Olson & S. Lindall. (1998). Using a Double-constrained Gravity Model to Derive Regional Purchase Coefficients. Paper presented at the 45th Annual Meeting of the Regional Science Association International, Santa Fe, New Mexico. ##Banouei, A. A., P. Mohajeri, S. Kavoosi & N. Sadeghi. (2015). Assessing the Accuracies of the Sectoral Multipliers using the FLQ and CHARM Methods: Case Study of Gilan Province, Iran. 24th IIOA Conference in SEOUL, Korea. ##Batten, D. & D. Boyce. (1986). Spatial interaction, transportation and interregional commodity flow models. In: Peter Nijkamp (ed.), Handbook of Regional and Urban Economics, 1: 357-406. Free University, Amsterdam. ##Boero, Riccardo; Brian K.E. & Michael K. Rivera. (2017). Regional Input–Output Tables and Trade Flows: An Integrated and Interregional Non-Survey Approach. Regional Studies. ##Court, D. & R. Jockson. (2015). Toward Consistent Cross- Hauling Estimation for Input-Output Regionalization. University of West Virginia: Regional Research Institute, Working Paper: 2001-15. ##Deng, X., F. Wu & L. Zhihui. (2014). Approach of Input–Output Table at Regional Level. Integrated River Basin Management, SpringerBriefs in Environmental Science. ##Flegg, A. & T. Tohmo. (2013). A Comment on Tobias Kronenbergs, Construction of Regional Input-Output Tables Using Non-Survey Methods: The Role of Cross-Hauling. International Regional Science Review. No. 36. Pp: 235-257. ##Flegg, A., Y. Hawng & T. Tohmo. (2014). Cross-hauling and Regional Input- Output Tables:The Case of The Province of Hubei, China. University of the west of England: Faculty of Business and Law. ##Flegg, A.T. & T. Tohmo. (2016). Estimating Regional Input Coefficients and Multipliers: The Use of FLQ is Not a Gamble. Regional Studies, Volume 50, Issue 2. ##Fotheringham, A. S. & M.E. O'Kelly. (1989). Spatial Interaction Models: Formulations and Applications. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers. ##Harris, R.I., and Liu, A. (1998) Input-Output Modelling of the Urban and Regional Economy: The Importance of External Trade. Regional Studies, No.32, Pp: 851–862. ##Hewings, G.J.D. & J. Oosterhaven. (2015). Interregional Input–Output Modeling: Spillover Effects, Feedback Loops and Intra-Industry Trade”. 23rd International Input-Output Conference Mexico City, Mexico. ##Isard, W. (1998). Gravity and Spatial Interaction Models In: Walter Isard et al., Methods of Interregional and Regional Analysis, pp: 243-280. Ashgate Publishing Limited. ##Isard, W. (1998). Methods of Regional Analysis. Cambridge, Mass: MIT Press: 493-568. ##Kronenberg, T. (2007). How Can Regionalization Methods Deal With Cross-Haulign? Institut fur Energieforschung (IEF) Systemforschung und Technologische Entwicklung (STE). 16th International Input-Output Conference, Istanbul. ##Kronenberg, T. (2009). Construction of Regional Input-Output Tables Using Nonsurvey Methods, The Role of Cross-Hauling. International Regional Science Review, Volume 32, Number 1: 40–64. ##Lahr, M.L. (1993). A Review of the Literature Supporting the Hybrid Approach to Constructing Regional Input–Output Models. Economic Systems Research, (5): 277–293. ##Llano, C. (2004). The Inter-regional Trade in the Context of a Multirregional Input–output Model for Spain. Estudios de Economı´a Aplicada, (22): 1–34. ##Miller, R. & P.D. Blair. (2009). Input-Output Analysis: Foundations and Extensions. Business & Economics. ##Nijkamp, P.(ed.). (1986). Handbook of Regional and Urben Economics. Regional Economic, vol1. ##Oosterhaven, J. (2005). Spatial Interpolation and Disaggregation of Multipliers. Geographical Analysis 37: 69–84. ##Oosterhaven, J., D. Stelder & S. Inomata. (2007). Evaluation of Non-Survey International IO Construction Methods with the Asian-Pacific Input-Output Table. Institute of Developing Economies. ##Polenske, K.R. (1995). Leotief’s Spatual Economic Analysis. Structural Change and Economic Dynamics, No.6: 309-319. ##Richardson, H. W. (1985). Input-output and Economic Base Multipliers: Looking Backward and Forward Journal of Regional Science. ##Richardson, H.W. (1985). Input-Output and Economic Base Multipliers: Looking Backward and Forward. Journal of Regional Science, Vol.25, No.4: 607-661. ##Roy, J. R. & J. Thill. (2004). Spatial Interaction Modelling, Papers in Regional Science, 83: 339-362. ##Sanén, N. E. A., and Gamboa, J. M. S. (2016). A methodological proposal for the construction of a regional input-output matrix using a bottom-up approach and its statistical assessment. Investigación Económica. Vol.75, Issue 298, Pp: 3-56. ##Sargento, A. (2006). Empirical Examination of the Gravity Model in Two Different Contexts: Estimation and Explanation. Paper presented at the International Conference on Regional and Urban Modelling, Brussels, June 1-2, 2006. ##Sargento, A. (2007). Empirical Examination of the Gravity Model in Two Different Contexts: Estimation and Explanation. Jahrbucf fur Regional wissenschaft, 27 (2): 103-127. ##Sargento, A. (2009). Regional Input-Output Tables and Models; Interregional trade estimation and input-output modelling based on total use rectangular tables. ##Sargento, A., P. Ramos & G. Hewings. (2012). Inter-Regional Trade Flow Estimation Through Nonsurvey Models: An Empirical Assessment. Economic Systems Research, Vol 24(2): 173-193. ##Schwarm, W., R. Jackson & Y. Okuyama. (2006). An Evaluation of Method for Constructing Commodity by Industry Flow Matrices. The Journal of Regional Analysis and Policy, 36: 84–93. ##Többen, J. & T. Kronenberg. (2015). Construction of Multi-Regional Input–Output Tables Using The Charm Method. Economic Systems Research, Vol. 27, No, 4: 487-507. ##Tohmo, T. (2004). New Developments in the Use of Location Quotients to Estimate Regional Input–Output Coefficients and Multipliers. Regional Studies, 38: 43–54. ##Vazquez, C., N.E. Asuad & K. Zafra. (2014). Economic Interaction, Productive Chains and Formation of Manufacturing Clustersa Case of Regional Input-Output From The Bottom-Up Approach. 24th IIOA Conference in Seoul, Korea. ##Yücer, A., J.M. Siroën & J. Guilhoto. (2010). Gravity Models, Interregional Input-Output and Trade in Value Added. A New Approach Applied to Brazilian Internal and International Trade. ##Polenske, K.R. & G.J.D. Hewings. (2004). Trade and Spatial Economic Interdependence. Papers in Regional Science, 83: 269–289.