نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیات علمی

3 استاد پایه 35 _(اقتصاد منابع طبیعی)- همدان ـدانشگاه بوعلی سینا ـدانشکده اقتصاد ـگروه اقتصاد - تلفن: 2188696494- 09123170643

چکیده

یکی از مهم‎ترین مباحث در زمینه عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری، نحوه اثر پذیری سرمایه‎گذاری بخش خصوصی از ساختار سرمایه بنگاه و مباحث مربوط به اثر شتاب دهنده مالی است. تئوری شتاب دهنده مالی بیانگر این مسئله است که اثر شوک‎های بخش پولی و واقعی اقتصاد می‎تواند به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی و ضعیف بودن ترازنامه بنگاه‎ها، دسترسی آنها به منابع مورد نیاز به منظور تامین مالی را محدود نموده و از این طریق منجر به تشدید اثر شوک‌ها و نوسانات اقتصادی گردد.
به منظور آزمودن اثر فوق در اقتصاد ایران، از داده‎های مربوط به 298 بنگاه غیرمالی عضو سازمان بورس اوراق بهادار در طی دوره 1384 – 1394 استفاده گردیده است؛ نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از این است که با در نظر گرفتن نوسانات اقتصادی به صورت کلی، اثر شتاب دهنده مالی در اقتصاد ایران برقرار نمی‌باشد. ولی با تفکیک نوسانات اقتصادی به دوره‎های رکود و رونق مشخص گردید، که این اثر برای دوره‎های رکود برقرار است. به عبارت بهتر، با وقوع رکود اقتصادی سرمایه‎گذاری بنگاه‎ها بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته و به میزان بیشتری کاهش می‎یابد. همچنین با استفاده از متغیرهای مجازی نشان داده شد که در طی دوره‎های رکود بنگاه‎های کوچکتر به دلیل دسترسی محدودتر به منابع و اعتبارات نظام مالی بیشتر تحت تأثیر نوسانات اقتصادی قرار گرفته و لذا شتاب دهنده مالی در خصوص آنها قوی‌تر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Business Cycle and Financial Accelerator in Iran Economy

نویسندگان [English]

  • ali tahvili 1
  • Bahram sahabi 1
  • kazem Yavari 2
  • Nader Mehregan 3

1 Tarbiat Modares University

2 Tarbiat modares university

3 Boali university

چکیده [English]

One of the most important issues about factors affecting private investment is the impression of firm's capital structure on investment and topic of financial accelerator. According to financial accelerator theory, Assymetric information and weakness of firm's balance sheet can limit the access of firm's to financial resource and result in amplification of shocks.
In order to test the effect in Iran's economy, data from 298 non-financial firms in 2005 – 2015 period is used. Results show that, by considering economic volatility as a shock, financial accelerator effect does not hold. However, by dividing economic volatility into expansion and recession periods, the effect is hold only for recessions. In other words, in recessions firm's investment is affected and reduced more. Also by using dummy variable for firms size, results show that in recession periods limitness of firms to financial resource cause the effect to be more powerful for small firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Financial Accelerator"
  • "Economic Volatility"
  • "Investment"
  • "Financial system"
  • "Iran's Economy"

پروین، سهیلا و عباس شاکری و اعظم احمدیان. (1393). «ارزیابی اثرات ترازنامه‌ای سیاست‌های پولی در شبکه بانکی کشور بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران (رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی)». فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 19 (58): 115 – 77.## زنگنه، محمد. (1388). «ادوار تجاری در قالب یک مدل کینزی جدید با وجود نقصان در بازارهای مالی». رساله دکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران. ##سلیمی‌فر، مصطفی و سعید قوی. (1381). «تسهیلات بانک‌ها و سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران». فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 13 (2): 170 - 135. ##شاه حسینی، بهرام و جاوید بهرامی. (1391). «طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بخش بانکی». پژوهش‌های اقتصادی ایران، 7 (53): 84- 55. ##شریف آزاده، محمدرضا و سهیلا کاغذیان. (1387). «بررسی عوامل موثر بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران». جستارهای اقتصادی، 5 (9): 236- 199. ##صادقی، کمال و سالار جلیل پور. (1394). «تاثیر ساختار بودجه ای دولت بر تامین مالی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران (فرضیه بانک‌های غیر کارا)». پژوهش نامه اقتصاد کلان، 10 (20): 88 -70.   ##ضیایی بیدگلی، محمد و اکبر کشاورزیان پیوستی. (1385). «نقش تسهیلات بانکی در سرمایه‌گذاری خصوصی ایران». پژوهشنامه اقتصادی، 21(10): 264 - 229. ##طیبی، سید کمیل و نفیسه یزدانی و مهدی یزدانی و زهرا زمانی. (1391). «نقش تسهیلات بانکی در تامین مالی سرمایه‌گذاری بنگاه‌های کوچک و متوسط: ملاحظاتی از بال 3». پژوهش‌های پولی ـ بانکی، 6 (14): 110- 87. ##عباسی نژاد، حسین و حمید یاری. (1386). «بررسی اثرگذاری نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در افق بلندمدت ایران». مجله تحقیقات اقتصادی، 42(4): 158 - 139.

Aivazian, V.A., Y. Ge & J. Qiu.  (2005). The Impact of Leverage on Firm Iinvestment: Canadian Evidence. Journal of Corporate Finance, 11(1): 277-291. ##Bernanke, B. & M. Gertler. (1989). Agency Costs, Net Worth, and Business Fluctuations. The American Economic Review, 79(1): 14-31. ##Bernanke, B., M. Gertler & S. Gilchirist. (1999). The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework. Handbook of Macroeconomics, 10(3): 1341 – 1393. ##Bond, S. & J. Van Reenen. (2007). Microeconometric Models of Investment and Employment. Handbook of Econometrics, 6 (2): 4417 – 4498. ##Brazdik, F., M. Hlavacek & A. Marsel. (2012). Survey of Research on Financial Sector Modeling within DSGE Models: What Central Banks can Learn from it. Journal of Economics and Finance, 62(3): 252 – 277. ##Brzoza-Brzezina, M., M. Kolasa & K. Makarski. (2013). The Anatomy of Standard DSGE Models with Financial Frictions. Journal of Economic Dynamics and Control, 37(1): 32-51. ##Calomiris, C., O. Athanasios & S. Sharpe. (1994). Leverage as a State Variable for Employment, Inventory Accumulation, and Fixed Investment, Asset Prices and the Real Economy, 169- 196. ##Chen, J. & L. Zhe. (2015) An Empirical Test of the "Financial Accelerator" in China: Evidence from the Chinese Industrial Enterprises Database. Frontiers of Economics in China, 10(3): 509-526. ##Claessens, S., M.A. Kose & M.E. Terrones. (2012). How do Business and Financial Cycles Interact? Journal of International Economics, 87(1): 178-190. ##Dolignon, C. & F. Roger (2010). Transmission of Financial Shocks to the Real Economy: the Impact of the Financial Accelerator. Working Paper, 18: 34-56. ##Eghbalnia, M., M. E. Fadayinejad & M. Noferesti (2013). The Impact of Leverage on Firm Investment: Evidence from Tehran Stock Exchange. Journal of Money and Economy, 8(4): 59-73. ##Spaliara, M. E. (2009). UK Evidence on the Effects of Firm-Specific Characteristics on the Capital-Labour Ratio Under Capital Market Imperfections. Journal of Banking and Finance, 23(10): 24-56. ##Fazzari, S., G. Hubbard & P. Bruce. (1988). Financing Constraints and Corporate Investment. Brookings Papers on Economic Activity, 19(1): 141-195. ##Garmaise, M. (2008). Production in Entrepreneurial Firms: The Effects of Financial Constraints on Labor and Capital. Review of Financial Studies, 21(2): 543-577. ##Gunay, H. & M. Kili. (2015). Credit Market Imperfections and Business Cycle Asymmetries in Turkey. Journal of Empirical Finance, 34 (2): 79-98. ##Heisz, A. & S. LaRochelle-Côté. (2004). Corporate Financial Leverage in Canadian Manufacturing: Consequences for Employment and Inventories. Canadian Journal of Administrative Sciences, 21(2): 111-128. ##Hoshi, T., A. Kashyap & D. Scharfestein. (1991). Corporate Structure, Liquidity and Investment. The Quarterly Journal of Economics, 106 (1): 33 -60. ##Iacoviello, M. (2015). Financial Business Cycles. Review of Economic Dynamics, 18(1): 140-163. ##Khan, J. & E. Nae. (2015). The Impact of Leverage on Firm’s Investment. Research Journal of Recent Sciences, 4(5): 67-70. ##Kiyotaki, N. & J. Moore. (1997). Credit Cycles. The Journal of Political Economy, 105(2): 211-248. ##Li, J., S. Chengqin & W. Zhaohua. (2010). The Impact of Debt Financing on Firm Investment Behavior: Evidence from China. Information Science and Management Engineering, 4(9): 17-26. ##Popov, A. & G. Udell. (2012). Cross-border Banking, Credit Access, and the Financial Crisis. Journal of International Economics, 87(1): 147-161. ##Umutlu, M. (2010), Firm Leverage and Investment Decisions in an Emerging Market. Quality & Quantity, 44(5): 1005-1013. ##Vermeulen, P. (2000). Business Fixed Investment: Evidence of a Financial Accelerator in Europe. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 64 (13): 21-53. ##Mody, A., L. Sarno & M. Taylor. (2007). A Cross-Country Financial Accelerator: Evidence from North America and Europe. Journal of International Money and Finance, 26(1): 149-165. ##Oliveira, F. & A. Ronchi Neto. (2012). An Empirical Analysis of the External Finance Premium of Public Non-Financial Corporations in Brazil. Revista Brasileira de Economia, 66(3): 323-360. ##