نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ایلام /مدرس

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی

3 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

4 کارشناس ارشد توسعه و برنامه ریزی

چکیده

یکی از عوامل مخرب بازار سرمایه تشکیل حبابهای قیمتی انفجاری سهام می باشد، لذا نظر به اهمیت استراتژیک مالی واقتصادی این بازار، از جمله مقولات نظری مهم در ادبیات اقتصاد و مدیریت مالی مدل سازی آماری و اقتصادی در تشخیص و ارزیابی وجود حبابهای قیمتی در بورس اوراق بهادار است بر همین اساس.هدف این مقاله بررسی اثر سیاست پولی و سطح عمومی قیمت ها از راه کانال قیمت دارایی بر حباب قیمت سهام در ایران طی سال‌های 1370 الی 1393 است. بدین منظور برای بررسی میزان اهمیت هر یک از قیمت دارایی ها در مکانیسم انتقال پولی به تولید ناخالص داخلی، لازم است تغییرات تولید ناخالص داخلی تعیین شود. برای انجام این کار، در این تحقیق از روش خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) با استفاده از داده های فصلی ایران استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که در کوتاه مدت یک درصد افزایش در نرخ بهره حدود 3/1 درصد و یک درصد افزایش حجم نقدینگی واقعی 5/3 درصد حباب قیمت سهام را به ترتیب کاهش و افزایش می‌دهد. همچنین طبق معادله تصحیح خطا حباب قیمت سهام، اگر هر گونه عدم تعادل در متغیر حباب قیمت به وجود آید در هر دوره حدود 27 درصد از آن تعدیل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect Of Monetary Policy And General Level Of Prices On Bubble In Stock Prices Through The Asset Price Channel In Iran (1991-2014)

نویسنده [English]

  • abdullah shayan zeinvand 1

چکیده [English]

One of the destructive and annihilating factors of capital market is forming stock bursting price bubble; therefore, considering strategic, financial and economic importance of this market is one of the important theoretical issues in economic literature and finance management in recognizing and evaluating the existence of bubble price in the stock market. Research methodology of this study is based on a descriptive analytical type. This study purpose was to evaluate the effect of monetary policy and the general level of prices of the asset price channel on the bubble in stock prices in Iran during the years 1370 to 1393. In order to assess the importance of each asset prices in the monetary transmission mechanism to GDP, it is necessary to determine changes in GDP. To do this, in this study, structural VAR (SVAR) Iran is using quarterly data. Also, according to error correction equation bubbles stock price, if any imbalance in the variable price bubbles arise in the course of about 27 percent from it’s relaxed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Price Bubble
  • Structural VAR
  • Monetary policy
  • Asset Prices

1. بیابانی خامنه، کاظم، سعید خزایی و امیر حسین افشاریان. (1395). «آزمون وجود حباب و رفتار انفجاری در بازار سهام ایران». فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. 9 (29): صص 125-111.## 2. بیات، مرضیه، زهرا افشاری و حسین توکلیان. (1395).«سیاست پولی و شاخص کل قیمت سهام در چهارچوب یک مدلDSGE.». فصلنامه­یپژوهش­هاوسیاست­هایاقتصادی. 24(78): صص 206-171. ##3. پروین، سهیلا، جاوید بهرامی و سحر جاویدی. (1391). «تأثیر شوک­های مالی بر تولید و سطح قیمت در ایران با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری». فصلنامه­ی مدل­سازی اقتصادی.6 (4): صص 21-39. ##4. ترابی، رضا، شهاب­الدین شمس و محمدرضا منجذب. (1389). بررسی تأثیر سیاست­های پولی بانک مرکزی بر بورس اوراق بهادار تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده­ی علوم اقتصادی. ##5. جعفری صمیمی، احمد و روزبه بالونژاد نوری. (1394). «آزمون وجود حباب­های چندگانه قیمت در بازار سهام؛ کاربرد روش سوپریمم عمومی دیکی فولر تعمیم یافته». ﻓﺼل­ناﻣﻪ­ی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺪلﺴﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی. 17 (21): صص 7-33. ##6. سرزعیم، علی. (1395). اقتصاد برای همه. جلد۱. تشریح مقاهیم اقتصاد کلان به زبان ساده. تهران: انتشارات ترمه. ##7. شایگانی، بیتا و مصعب عبداللهی آرانی. (1390). «بررسی ثبات در بخش بانکی اقتصاد ایران».دوفصلنامه­ی علمی-پژوهشیجستارهایاقتصادی. 8(16): صص 147-167. ##8. صالح آبادی، علی و هادی  دلیریان. (1389). «بررسی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران». بورس اوراق بهادار، بهار 1389، 3(9): صص 75-61.   ##9. عباسیان، عزت­الله، محسن نظری و الهام فرزانگان. (1391). «اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺣﺒﺎب ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان». فصلنامه­ی بورس اوراق بهادار، 18 (5): صص 38-19. ## 10. عباسیان، عزت­اله، الهام فرزانگان و ابراهیم نصیرالاسلامی. (1394). «بی­قاعدگی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد محدودیت در آربیتراژ».فصل­نامه­ی پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی. 23(76): صص ۷۵-۹۲.##11. کمیجانی، اکبر، نادیا گندعلی علیخانی و اسماعیل نادری. (1392). «تحلیل پولی حباب بازار مسکن در اقتصاد ایران». فصل­نامه­ی راهبرد اقتصادی.2 (8): صص 38-7. ##

 

1. Bernanke, B. & M. Gertler. (2001). Should Central Banks Respond to Movements in AssetPrices?. American Economic Review, 91: 253-7. ##2. Cecchetti, Stephen G., H. Genberg, J. Lipsky & S. Wadhwani. (2000). Asset Prices and Central Bank Policy. Geneva Report on the Global Economy. ##3. Chan, K.S. (1993). Consistency and limiting Distribution of the least Squares Estimator of a Threshold Autoregressive model. The Annals of Statistics.8( 21): 520-533. ##4. Chang, T., Wu, T. P., G. Aye & R. Gupta. (2014). Testing for Multiple Bubbles in the BRICS Stock Markets Working Papers 201407, University of Pretoria, Department of Economics6(14):45-76. ##5. Dreger, Ch. & J.Wolters. (2009). Liquidity and Asset Prices: How Strong Are the Linkages?Discussion Papers of DIW Berlin 860, DIW Berlin, German Institute for Economic Research. ##6. Elbourne, A. (2008). The UK housing market and the monetary policy transmission mechanism: An SVAR approach. Journal of Housing Economics (17). 65–87. ##7. Enders, W. (2004). Applied Econometric Time Series. New York: Wiley Press. ##8. Etienne, X. L., S.H. Irwin & P. Garcia. (2014). Bubbles in food commodity markets: Four decades of evidence. Journal of International Money and Finance, (42). 129-155. ##9. Froot, K.A. & M. Obstfeld. (1991). Intrinsic Bubbles: the Case of Stock Price. The American Economic Review, (81).1189–1214. ##10. Gali, J. (2013), Monetary Policy and Rational Asset Price Bubbles. NBER Working Paper No.  18806. ##11. Garber, Peter. M. (2000). Famous First Bubbles: The Fundamentals of Early Manias. Cambridge, MA: MIT Press. ##12. Grossman, S. & R. Shiller. (1981). The determinants of the variability of stock market prices. American Economic Review, (71).222–227. ##13. Jianjun, M., W. Pengfei & Xu. Lifang. (2016). Stock market Bubbles and Unemployment. Economic Theory,vol. 61(2) 273-307. ##14. JungSukYu, M. & K. Hassan. (2011). Rational speculative bubbles in MENA stockmarkets. Studiesin Economics and Finance, 27 (3):247–264. ##15. LeRoy, S.F. & R.D. Porter. (1981). The present-value relation: tests based on implied variance bounds. Econometrica, (49), 555–577. ##16. Levin, S. & Zajac, J. Edward. (2001). the Social Life of Financial Bubbles, Institutional Theory Conference, 2-6. ##17. Manap, T. A. A. & M. A. Omar. (2014). Speculative Rational Bubbles: Asset Prices in GCC Equity Markets. Journal of Islamic Finance, 3(1). ##18.Miao, J. (2014). Introduction to economic theory of bubbles. Journal of Mathematical Economics, 16(2), 22-41. ##19. Ogonna, N. (2015). Liquidity shocks and stock bubbles.Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 3(35). 132-146. ##20. Phillips, P. & J. Yu. (2011a). Dating the timeline of financial bubbles during the subprime crisis. Quantitative Economics, 1(2).455–491. ##21. Phillips, P. C. B., S. Shi. & Yu. (2014). Specification Sensitivity in Right-Tailed Unit Root Testing for Explosive Behaviour. oxford bulletin of economics and statistics, 3(76). 9305–9049. ##22. Phillips, P., S. Shi & J. Yu. (2012). Testing for Multiple Bubbles. In Cowles Foundation Discussion Paper, No: 1843. ##23. Shiller, R. (1981). Do stock prices move too much to be justified by subsequent changes in dividends. American Economic Review, 8(71). 421–436. ##24. Yavas, A. (2013). Asset Price Bubbles and Monetary PolicyWorking Papers 102013, Hong Kong Institute for Monetary Research. ##