نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

تقریباً تمامی فعالیت­های اقتصادی بشر، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر محیط­زیست و سیستم اکولوژیک تأثیر می­گذارد. فساد به دلایلی ازجمله سیستم قانون­گذاری ناکافی، دموکراسی ضعیف، نابرابری افراد در برابر قانون و عدم پاسخ­گویی مسئولین در بخش زیست­محیطی وجود دارد. به دلیل اهمیّت نقش فساد در تخریب زیست­محیطی، در این پژهش تلاش شده است به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم فساد بر انتشار CO2 به عنوان یکی از شاخص­های آلودگی در کشور ایران پرداخته شود. به­همین منظور از داده­های سالانه 1394-1363 برای کشور ایران و با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه­های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل اثرات مستقیم حاکی از رابطه­ی مثبت و معنادار فساد با انتشار CO2 در بلندمدت است و در مدل اثرات غیرمستقیم رابطه­ی فساد با درآمد سرانه (به­عنوان کانال واسطه) منفی و معنادار شده است. نکته­ی بارز در این پژوهش، سهم بالای اثرات مستقیم فساد بر آلودگی نسبت به اثرات غیرمستقیم است؛ لذا پیشنهاد می­شود مسئولان کشور با نظارت بیشتری به کنترل فساد بپردازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Direct and indirect effects of corruption on pollution in Iran; By ARDL approach

نویسندگان [English]

  • leila Hemati 1
  • Mostafa Emadzadeh 2
  • Homayoun Ranjbar 3

1 Ph.D Student, Economics, Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan) Branch

2 Professor, Department of Economics, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch

3 Associate Professor, Department of Economics, Islamic Azad University, Isfahan(Khorasgan) Branch

چکیده [English]

 
Almost all human economic activities, directly or indirectly, affect the environment and ecological system. Corruption in economic activities is  caused by such factors as inadequate regulatory system, lack of respect for law, weak democracy, inequality of individuals against law, and lack of accountability on environmental issues. Because of the importance of corruption in environmental degradation, this study aimed to evaluate the direct and indirect effects of corruption on CO2 emissions as an indicator of pollution in the country. Therefore, annual data 1984-2015 for Iran and using Auto Regressive Distributed Lag (ARDL). The results of estimating direct effects model showed a positive and significant relationship corruption with CO2 emissions in the long run. And in indirect effects model corruption relationship with per capita income (as the intermediary channel) is negative and significant. Prominent issue in the study is high share direct effects of corruption on pollution compared to indirect effects. Therefore, it is recommended that authorities have more supervisory in control corruption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • Pollution
  • ARDL Method
  • Iran

-         اصغری، مریم، سهیلا مهری و علی اسماعیلی. (1393). «نقش فساد و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در کیفیت محیط­زیست»، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، 14: صص150-131.## اندرودی، مهرداد. (1380). اصول و روش­های مدیریت محیط­زیست، چاپ اول، انتشارات کنگره، ، 186-30. ##حیدرزاده، نیما. (1382). «محیط­زیست: جایگاه قانونی شهرداری­ها در مدیریت محیط­زیست شهری»، فصلنامه مدیریت شهری، 13: صص 77-64. ##ذوالقدر، اسفندیار. (1386). «محیط­زیست و توسعه پایدار؛ حفظ محیط­زیست برای نسل آینده»، ماهنامه توسعه، 20. ##عاقلی، لطفعلی، حسین صادقی و آرش اسوار. (1393). «تأثیر دموکراسی بر آلودگی محیط­زیست: شواهدی از کشورهای منتخب صادرکننده نفت». فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی­های اقتصادی سابق). 11(2): صص 40-21. ##فرهادی‌نژاد، محسن. (1388). «فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن»، دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی. ##فطرس، محمدحسن، هادی غفاری و آزاده شهبازی. (1389). «مطالعه رابطه آلودگی هوا و رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت». پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 1(1): صص77-59. ##کلارک، استیون. (1387). اخلاق­زیستی. ترجمه محمدحسن محمدی مظفر، چاپ اول، انتشارات باشگاه اندیشه. ##مداح، مجید و مریم عبدالعی. (1391). ا«ثر کیفیت نهادها بر آلودگی محیط­زیست در چارچوب منحنی کوزنتس با استفاده از الگوهای پانل ایستا و پویا (مطالعه موردی: کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی)». فصلنامه اقتصاد محیط­زیست و انرژی، 2(5): صص186-171. ##

Arrow, K., B. Bolin, R. Costanza, P. Dasgupta, C. Folke, C.S. Holling, R. Jansson, S. Levin, K.G. Maler, C.H. Perrings & D. Pimentel. (1995). Economic Growth, Carring Capacity and The Environment. Ecological Economics, 15(2): 91-15. ##Biswas, A.K., M.R. Farzanegan & M. Thum. (2012). Pollution, Shadow Economy and Corruption: Theory and Evidence. Ecological Economics. 75:114–125. ##Cole, M.A. (2007). Corruption, Income and The Environment: An Empirical Analysis. Ecological Economics. 62 (3): 637–647. ##Damania, R., P.G. Fredriksson, & J.A. List. (2003). Trade Liberalization, Corruption and Environmental Policy Formation: Theory And Evidence. Journal of Environmental Economics and Management, 46 (3): 490–512. ##Desai, U. (Ed.). (1998). Ecological Policy and Politics in Developing Countries: Growth, Democracy and Environment. State University of New York Press, Albany. ##Duran, D.C., L.M. Gogan, A. Artene & V. Duran. (2015). The Components of Sustainable Development - A Possible Approach. Procedia Economics and Finance. 26: 806 – 811. ##Environmental Investigation Agency and Telapak. (2003). Above the law: Corruption, collusion, nepotism and the fate of Indonesia’s forests. London, New York, Bogor, Indonesia: Authors. ##Fredriksson, P.G., H.R. Vollebergh & E. Dijkgraaf. (2004). Corruption and Energy Efficiency in OECD Countries: Theory and Evidence. Journal of Environmental Economics and Management, 47 (2): 207–231. ##Lopez, R. & S. Mitra. (2000). Corruption, Pollution, and the Kuznets Environment Curve. Journal of Environmental Economics and Management, 40 (2): 137–150. ##Lopez, R. (1994). The Environment as a Factor of Production: The Effects of Economic Growth and Trade Liberalization. Journal of Environmental Economics and Management, 27 (2): 163–185. ##Ozturk, I. & U. Al-Mulali. (2015). Investigating the Validity of The Environmental Kuznets Curve Hypothesis in Cambodia. Ecol. Indic. 57: 324–330. ##Payne, R. A. (1995). Freedom and Environment. Journal of Democracy 6(3): 41-55. ##Pellegrini, L. & R. Gerlagh. (2006). Corruption, Democracy, and Environmental Policy: An Empirical Contribution to The Debate. J. Environ. Dev. 15 (3): 332–354. ##Welsch, H. (2004). Corruption, Growth and The Environment: A Cross-Country Analysis. Environment and Development Economics, 9: 663–693. ##Zhang, Y. et al. (2016). The Effect Of Corruption On Carbon Dioxide Emissions in APEC Countries: A Panel Quantile Regression Analysis. Technological Forecasting & Social Change, 112: 220-227. ##