نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد،مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز،

3 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از پردرآمدترین صنایع جهان می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها ایفا کند. گردشگری شامل خدماتی است که تأثیر زیادی بر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دارد. در این راستا، با وجود مطرح‌شدن رژیم‌های ارزی به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر جریان گردشگری، پژوهش‌های چندانی در رابطه با اثر رژیم‌های ارزی بر جریان توریسم انجام نگرفته است. پیشرفت‌های اخیر در طبقه‌بندی نظام‌های ارزی محرکی شده است که در این مطالعه به بررسی اثرات رژیم‌های ارزی بر جریان توریسم بین‌الملل پرداخته شود. این پژوهش از روش گشتاور تعمیم‌یافته سیستمی (GMM-SYS) و داده‌های تابلویی برای تخمین تعداد گردشگران واردشده از کل جهان به کشورهای خاورمیانه (16 کشور) طی دوره زمانی 2013-1999استفاده‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که رژیم ارزی ثابت بر روند گردشگری اثر مثبت و معنی‌دار دارد و حفظ ثبات نرخ ارز برای جذب گردشگران بین‌الملل بسیار حائز اهمیت است. همچنین تجارت، مسافت، جمعیت، داشتن زبان مشترک، ایجاد اتحادیه تجاری بین کشورهای عضو و مستعمره بودن اثر مثبت بر جریان گردشگری دارد و متغیر نرخ ارز مؤثر و حجاب و پوشش اجباری اثر منفی بر جریان گردشگری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of exchange rate regimes on Middle East Countries’ international tourism flows: A Systematic Generalized Method of Moments Technique

نویسندگان [English]

  • Hossein Panahi 1
  • - - 3
  • - - 4

1 Dean of Faculty of Economics, Management and Business of University of Tabriz

چکیده [English]

The tourism industry, as one of the most profitable industries in the world, can play an important role in the economic growth of countries. . It includes services that have a great impact on economic and social activities. In this regard, despite the common belief of foreign exchange regimes as one of the most important factors that affect the flow of tourism, there has been little research on the effect of foreign exchange regimes on tourism flow. Recent developments in the categorization of exchange rate regimes have been stimulated to study the effects of foreign exchange regimes on international tourism flow. This study utilizes the Systematic Generalized Systemic Method of Moments Technique (GMM-SYS) and panel data for estimating the number of tourists entering Middle Eastern countries (16 countries) over the period of 1999 to 2013. The results show that the fixed exchange rate has a positive and significant effect on the tourism trend and maintaining the stability of the exchange rate is highly important to attract international tourists. Also, trade, distance, population, having a common language, the establishment of a trade union between the member states and the colony have a positive effect on the flow of tourism. And the effective exchange rate variable, hijab coverage and compulsory coverage have a negative effect on the flow of tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Exchange Rate Regimes"
  • "Tourism Flows"
  • " Middle East Countries"
  • "Generalized Method of Moment"

امین بیدختی، علی اکبر، جعفری، سکینه و حیدررضا فرهادی. (1393). رابطه­ی تعلق اجتماعی مشارکت اجتماعی با توسعه پایدار گردشگری: نقش میانجی اثرات ادراک شده. فصلنامه­ی مطالعات مدیریت گردشگری. 9(26): 30 – 7.## تقوی، مهدی و علی قلی­پور سلیمانی. (1388). عوامل موثر بر رشد صنعت گردشگری ایران. پژوهشنامه­ی اقتصادی. 9(3): 157- 173. ##تیموری، راضیه، کرمی، فریبا، تیموری، زینب و امین صفدری. (1393). عوامل موثر بر گردشگری مکان­های تاریخی شهری، مطالعه­ی موردی بازار تاریخی کلانشهر تبریز. فصلنامه­ی گردشگری شهری. 1(1): 63- 78. ##شاه‌آبادی، ابوالفضل، سیاح، علی و عبداله پورجوان. (1390). عوامل مؤثر بر جذب گردشگر در کشورهای گروه D8. اولین همایش ملی گردشگری پایدار سیستان و بلوچستان. ##ضیائی، محمود، امین بیدختی، علی اکبر و فاطمه قربانی. (1394). ارزیابی ظرفیت جامعه­ی محلی برای توسعه پایدار گردشگری. فصلنامه­ی مطالعات مدیریت گردشگری. 8(24): 59-88. ##طفی، صدیقه. (1384). نگرش سیستمی لازمه‌ی پایداری گردشگری در مازندران. مجموعه مقالات اولین همایش سراسری نقش صنعت گردشگری در توسعه‌ی استان مازندران. تهران: انتشارات رسانش. 60-73. ##طهماسبی پاشا، جمعلی و روفیا مجیدی. (1384). چشم‌انداز گردشگری سواحل جنوبی دریای خزر و آثار آن بر توسعه‌ی شهرها و روستاهای منطقه. مجموعه مقالات اولین همایش سراسری استان مازندران، تهران: انتشارات رسانش. 38-49. ##عاطفی­منش، رؤیا. (1393). مروری بر رژیم‌های ارزی مختلف و گزینه‌ی مناسب برای امارات متحده‌ی عربی. مجله‌ی اقتصادی. 10: 83-102. ##محمدزاده، پرویز، پناهی، حسین و سعیده صمدزاد. (1396). تبیین عوامل موثر بر سطح حمایت ساکنان شهر تبریز از توسعه گردشگری با تاکید بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی. فصلنامه گردشگری و توسعه، 6(10): 63-77. ##مختاری، فیروزه، صرامی، حسین و حسن قره نژاد. (1394). برنامه­ریزی توسعه­ی پایدار گردشگری در مناطق کویری و بیابانی، مطالعه موردی شهرستان نایین. اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران. شیراز. موسسه­ی عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز. ##

Abbot, A., D.O. Cushman & G. De Vita. (2012). Exchange Rate Regimes and Foreign Direct Investment Flows to Developing Countries. Review of International Economics, 20(1): 95-107. ##Arellano, M & S. Bond. (1991). Some Tests of Specifications for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Rev Econ Stud, 58: 277-297. ##Arellano, M. (1993).On Testing of Correlation Effects with Panel Data. Journal of Economics, 59: 87-97. ##Barro, R & D. Gordon. (1983). A Positive Theory of Monetary Policy in a Natural Rate Model. Journal of Political Economics, 91: 589-610. ##Bruno, M. (1991). High Inflation and the Nominal Anchors of an Open Economy. Journal of International Finance, 183. ##De Vita, G & A. Abbott. (2004). The Impact of Exchange Rate Volatility on UK Exports to EU Countries. Scottish Journal of Political Economy, 51: 62-81. ##De Vita, G. (2014). The Long Run Impact of Exchange Rate Regimes on International Tourism Flows. Journal of Tourism Management, 45: 226-233. ##Friedman, M. (1953). The Case for Flexible Exchange Rate. Journal of Positive Economics, Chicago: University of Chicago Press. ##Gil-Pareja, S., R. Liorca-Vivero & J.A. Martinez-Serrano. (2007). The Effect of EMU on Tourism. Review of International Economics, 15: 303-312. ##Glick, R & A.K. Rose. (2002). Does a Currency Union Affect Trade, the Time Series Evidence. European Economic Review, 46: 1125-1151. ##Goldstein, M. (2002). Managed Floating Plus. Journal of International Economics, Washington D. C. ##International Monetary Fund. (2012). Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions 2012. Washington, D. C.: International Monetary Fund. ##Nurkse, R. (1944). International Currency Experience, Geneva Leagne of Nations. ##Obstfeld, M & K. Rogoff. (1995). The Mirage of Fixed Exchange Rates. Journal of Economics, 9: 73-96. ##Reinhart, C.M & K.S. Rogoff. (2004). The Modern History of Exchange Rate Arrangements: a Reinterpretation. Quarterly Journal of Economics, 119: 1-48. ##Rose, A.K. (2001). Currency Unions and Trade: the Effect is Large. Economic Policy, 33: 449-461. ##Santana-Gallego, M.S., F.J. Ledesma-Rodriguez & J.V. Perez-Rodriguez. (2010). Exchange Rate Regimes and Tourism. Tourism Economics, 16: 25-43. ##Thompson, A & H. Thompson. (2010). The Exchange Rate, Euro, Switch and Tourism Revenue in Greece. Tourism Economics, 16: 73-778. ##Witt, S. (1980). An Abstract Mode Abstract (Destination) Node Model of Foreign Holiday`s Demand. Applied Economics, 12: 163-180. ##